13 tiếng anh đọc là gì

thirteen

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: 13 tiếng anh đọc là gì

UK/θɜːˈtiːn/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/θɝːˈtiːn/

  • /θ/ as in think
  • /ɜː/ as in bird
  • /t/ as in town
  • // as in sheep
  • /n/ as in name
  • /θ/ as in think
  • /ɝː/ as in bird
  • /t/ as in town
  • // as in sheep
  • /n/ as in name