accelerate là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to accelerate
Phân kể từ hiện tại tại accelerating
Phân kể từ quá khứ accelerated
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại accelerate accelerate hoặc acceleratest¹ accelerates hoặc accelerateth¹ accelerate accelerate accelerate
Quá khứ accelerated accelerated hoặc acceleratedst¹ accelerated accelerated accelerated accelerated
Tương lai will/shall² accelerate will/shall accelerate hoặc wilt/shalt¹ accelerate will/shall accelerate will/shall accelerate will/shall accelerate will/shall accelerate
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại accelerate accelerate hoặc acceleratest¹ accelerate accelerate accelerate accelerate
Quá khứ accelerated accelerated accelerated accelerated accelerated accelerated
Tương lai were to accelerate hoặc should accelerate were to accelerate hoặc should accelerate were to accelerate hoặc should accelerate were to accelerate hoặc should accelerate were to accelerate hoặc should accelerate were to accelerate hoặc should accelerate
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại accelerate let’s accelerate accelerate
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.