across là gì

IELTS TUTOR lưu ý:

Bạn đang xem: across là gì

 • Across được sử dụng như trạng kể từ & giới từ 
 • Across đem nghĩa kể từ mặt mày này quý phái mặt mày cơ, đầu này qua quýt đầu cơ ( from one side đồ sộ the other of something which has sides or limits such as a thành phố, road or river) hoặc đối lập (the other side of something) 

II. Dùng "across" như trạng kể từ (adv)

Mang nghĩa "từ mặt mày này quý phái mặt mày kia"

=from one side đồ sộ the other of something with clear limits, such as an area of land, a road, or a river

 • Can you swim across ? (IELTS TUTOR giải thích: anh bơi lội quý phái mặt mày cơ được không?)
 • Will you row mạ across ? (IELTS TUTOR giải thích: anh chèo xuồng chở tôi quý phái mặt mày cơ được không?)
 • I helped the blind man across (IELTS TUTOR giải thích: tôi chung người thong manh qua quýt đàng phía mặt mày kia)
 • come across đồ sộ my office tomorrow morning (IELTS TUTOR giải thích: sáng sủa mai hãy ghé thăm phòng ban tôi)
 • When I reached the river, I simply swam across.
 • My neighbour came across đồ sộ see mạ this morning đồ sộ complain about our cát.

 • The road was sánh busy that we found it difficult đồ sộ get across.

III. Dùng "across" như giới kể từ (preposition)

1. Mang nghĩa "từ mặt mày này qua quýt mặt mày kia"

 • She walked across the field/road. 
  • IELTS TUTOR giải thích: tức là cô này cô í quốc bộ qua quýt phía mặt mày cơ của đường
 • The Ponte Vecchio is a beautiful old bridge across the river Arno in Florence.
 • She divided the page by drawing a red line across it. Then she cut it in two.

 • We took a boat across the river.

 • Across the room, she could see some old friends. She got up and went đồ sộ join them.

2. Across from = "ở mặt mày phía kia", "đối diện"

=across from is used đồ sộ refer đồ sộ people or objects being ‘opposite’ or ‘on the other side

"ở mặt mày kia"

Xem thêm: ick là gì

IELTS TUTOR lưu ý:

 • across from thì trước cơ mới nhất cút với đồ sộ be, còn nếu như across + địa điểm thì trước này sẽ cút với động kể từ thường
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • The pharmacy is across from the Town Hall (động kể từ tobe)

   • They're building a new bridge across the river (động kể từ thường)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I prefer the one near the woods, it’s situated right across the road from the rainforest park

  • IELTS TUTOR giải thích: ý câu này là tôi mến dòng sản phẩm nhà tại ngay gần vùng rừng núi, nằm ở ở phía mặt mày cơ đàng đối lập rainforest park

 • Helen’s office is just across from mine.

  • IELTS TUTOR giải thích: văn chống của Helen thì đối lập của tôi

3. Mang nghĩa "khắp toàn quốc, TP.HCM..."

=something is happening at the same time in many places, e.g. within an organisation, a thành phố or a country

 • She’s opened coffee shops across the thành phố and they’re very successful.
 • Across the country, people are coming out đồ sộ vote for a new president.

4. Mang nghĩa "cách nhị bên"

 • the river is half a mile across (IELTS TUTOR giải thích: sông rộng lớn cho tới nửa dặm)
 • The building is 157 metres long, 92 metres across and the façade is 68 metres wide.

Almost done…

We just sent you an tin nhắn. Please click the liên kết in the tin nhắn đồ sộ confirm your subscription!

OK

Xem thêm: stethoscope là gì