announce là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to announce
Phân kể từ hiện nay tại announcing
Phân kể từ quá khứ announced
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại announce announce hoặc announcest¹ announces hoặc announceth¹ announce announce announce
Quá khứ announced announced hoặc announcedst¹ announced announced announced announced
Tương lai will/shall² announce will/shall announce hoặc wilt/shalt¹ announce will/shall announce will/shall announce will/shall announce will/shall announce
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại announce announce hoặc announcest¹ announce announce announce announce
Quá khứ announced announced announced announced announced announced
Tương lai were to announce hoặc should announce were to announce hoặc should announce were to announce hoặc should announce were to announce hoặc should announce were to announce hoặc should announce were to announce hoặc should announce
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại announce let’s announce announce
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.