approach là gì

Bạn đang xem: approach là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to approach
Phân kể từ hiện nay tại approaching
Phân kể từ quá khứ approached
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại approach approach hoặc approachest¹ approaches hoặc approacheth¹ approach approach approach
Quá khứ approached approached hoặc approachedst¹ approached approached approached approached
Tương lai will/shall² approach will/shall approach hoặc wilt/shalt¹ approach will/shall approach will/shall approach will/shall approach will/shall approach
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại approach approach hoặc approachest¹ approach approach approach approach
Quá khứ approached approached approached approached approached approached
Tương lai were to approach hoặc should approach were to approach hoặc should approach were to approach hoặc should approach were to approach hoặc should approach were to approach hoặc should approach were to approach hoặc should approach
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại approach let’s approach approach
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: Đánh giá cụ thể về 3 mẫu giày MLB NY thể thao nổi tiếng hiện nay