at once là gì

Bản dịch của "at once" vô Việt là gì?

chevron_left

Bạn đang xem: at once là gì

chevron_right

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ theo dõi văn cảnh của "at once" vô Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng đắn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "at once" vô một câu

It was at once incredibly stressful, and deeply rewarding.

Wood became the first to lớn use a circular saw to lớn tốc độ the cutting and a gluing process that could make 144 pencils at once.

Xem thêm: ambiguity là gì

When foods are too large to lớn be swallowed at once, they will sometimes be shaken in the bill until they fall apart into pieces.

It has a side-breaking cylinder that opens to lớn the left and uses a star-ejector to lớn eject all the spent shells at once.

No bureaucrat can obstruct discussion on the mạng internet or censor thousands of channels at once.

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ đồng hồ Anh) của "at once":

Xem thêm: remember là gì

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "at once" vô giờ đồng hồ Việt