attribute to là gì

I. Dùng ATTRIBUTE như động từ

Bạn đang xem: attribute to là gì

1. attribute sth vĩ đại sth: mang lại đồ vật gi tạo ra đồ vật gi

=To assign a cause vĩ đại something

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The weather attributes vĩ đại the delay of the flight. (IELTS TUTOR giải thích: thời tiết được cho rằng tạo ra sự trì ngừng chuyến bay)
 • The company's success can be attributed vĩ đại its innovative products and services.

 • The decline in crime rates can be attributed vĩ đại the implementation of community policing strategies.

 • The increase in sales can be attributed vĩ đại the effectiveness of the new marketing chiến dịch.

 • The team's victory can be attributed vĩ đại their strong teamwork and dedication.

 • The development of new technologies can be attributed vĩ đại the investment in research and development.

 • The success of the project can be attributed vĩ đại the hard work of the team.
 • Her success can be attributed vĩ đại three main factors.
 • The excellence of the school can be attributed vĩ đại its dedicated teachers
 • The decline in sales can be attributed vĩ đại the company's lack of innovation.

2. attribute sth vĩ đại sb: xuất vạc / xuất xứ kể từ ...

=To explain the origin or source of something

Xem thêm: incorrect là gì

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • This idea has long been attributed vĩ đại Keynes, but in fact he was not the first vĩ đại think of it (IELTS TUTOR giải thích: có xuất xứ từ Keynes, Keynes là kẻ vạc xuất hiện loại idea đó)
  • The origin of the universe is often attributed vĩ đại the Big Bang theory.

  II. Dùng ATTRIBUTE như danh từ

  IELTS TUTOR giải thích:

  • Attribute (noun) quánh tính

  Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Self-confidence is a rare attribute in a 17-year-old. 
  • She has the physical attributes vĩ đại become a championship swimmer.

  Các khóa đào tạo và huấn luyện IELTS online 1 kèm cặp 1 - 100% khẳng định đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo Output đầu ra - Thi ko đạt, học tập lại FREE

  Các khóa đào tạo và huấn luyện IELTS online 1 kèm cặp 1 - 100% khẳng định đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo Output đầu ra - Thi ko đạt, học tập lại FREE

  Các khóa đào tạo và huấn luyện IELTS online 1 kèm cặp 1 - 100% khẳng định đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo Output đầu ra - Thi ko đạt, học tập lại FREE

  Các khóa đào tạo và huấn luyện IELTS online 1 kèm cặp 1 - 100% khẳng định đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo Output đầu ra - Thi ko đạt, học tập lại FREE

  Almost done…

  We just sent you an gmail. Please click the liên kết in the gmail vĩ đại confirm your subscription!

  OK

  Xem thêm: sorting là gì