bài tập câu bị đông đặc biệt

Câu tiêu cực (Passive Voice) là một trong những trong mỗi kỹ năng ngữ pháp cần thiết so với ngẫu nhiên bạn làm việc giờ đồng hồ Anh này. Không chỉ được dùng hằng ngày vô tiếp xúc, câu tiêu cực còn là một trong những phương pháp để đạt điểm trên cao vô Writing IELTS. Tuy nhiên, chúng ta học tập tiếp tục phát hiện những tình huống quan trọng đặc biệt của câu tiêu cực khiến cho các bạn dễ dàng bắt gặp hồi hộp.

Bạn đang xem: bài tập câu bị đông đặc biệt

Hiểu được vấn đề đó, nội dung bài viết thời điểm ngày hôm nay của Luyện ganh đua IELTS Vietop sẽ hỗ trợ chúng ta nắm rõ rộng lớn về những tình huống ấy rưa rứa cung ứng các dạng bài bác luyện câu tiêu cực đặc biệt đem đáp án cụ thể.

bài luyện câu tiêu cực quan trọng đặc biệt

Tổng hợp ý những tình huống câu tiêu cực đặc biệt

Câu tiêu cực đem nhị tân ngữ

ActiveS + V + O1 + O2.
PassiveTH1: O1 + be + V(p2) + O2 (by S).
TH2: O2 + be + V(p2) + giới kể từ + O1 (by S).
Ví dụShe gave bủ a birthday present. (Cô ấy tặng tôi kim cương sinh nhật.)
-> I was given a birthday present by her. (Tôi được cô ấy tặng kim cương sinh nhật.)
-> A birthday present was given to tát bủ by her. (Quà sinh nhật được cô ấy tặng cho tới tôi.)

Câu tiêu cực với V + V-ing

ActiveS + V + O1 + V-ing + O2.
PassiveS + V + O2 + being V(p2) (by O1). 
Một số động kể từ hoàn toàn có thể áp dụngLove, lượt thích, hate, enjoy, dislike, fancy, imagine, admit, deny, avoid, regret, mind, involve,…
Ví dụI lượt thích you cleaning the room. (Tôi quí các bạn dọn chống.)
-> I lượt thích the room being cleaned by you. (Tôi quí chống được các bạn dọn.)

Xem thêm: Các cấu hình hoặc vô giờ đồng hồ Anh

Câu tiêu cực với động kể từ tri giác

ActiveS1 + V + S2 + V-ing/to V(nguyên thể).
PassiveS2 + be + V(p2) + V-ing/to V(nguyên thể) (+by S).
Một số động kể từ tri giácSee, hear, want, think, agree,…
Ví dụI saw him going out with his girlfriend last night. (Tôi trông thấy anh ấy đi dạo với bạn nữ tối qua quýt.)
-> He was seen going out with his girlfriend last night. (Anh ấy bị trông thấy đi dạo với bạn nữ tối qua quýt.)

Câu tiêu cực kép

Trường hợp ý 1: Khi động kể từ chủ yếu (V1) ở thì thời điểm hiện tại đơn, thời điểm hiện tại tiếp tục và thời điểm hiện tại trả thành

ActiveS1 + V1 + that + S2 + V2 + O.
PassiveTH1: It is + V1(p2) + that + S2 + V2 + O.
TH2: S2 + am/is/are + V1(p2) + to tát + V2(nguyên thể) + O. (Dùng Khi V2 ở thì thời điểm hiện tại đơn hoặc sau này đơn)
TH3: S2 + am/is/are + V1(p2) + to tát have V2(p2) + O. (Dùng Khi V2 ở thì quá khứ đơn hoặc thời điểm hiện tại trả thành)
Ví dụMany people believe that money is everything. (Nhiều người tin cẩn rằng chi phí là toàn bộ.)
-> It is believed that money is everything.
-> Money is believed to tát be everything. 

Tham khảo: Bảng vần âm giờ đồng hồ Anh

Trường hợp ý 2: Khi động kể từ chủ yếu (V2) ở thì quá khứ đơn, quá khứ tiếp tục, quá khứ trả thành

ActiveS1 + V1 + that + S2 + V2 + O.
PassiveTH1: It was + V1(p2) + that + S2 + V2 + O.
TH2: S2 + was/were + V1(p2) + to tát + V2(nguyên thể) + O. (dùng Khi V2 ở quá khứ đơn)
TH3: S2 + was/were + V1(p2) + to tát have V2(p2) + O. (Dùng Khi V2 ở quá khứ trả thành)
Ví dụPeople said that what she said was true. (Mọi người bảo rằng những tiếng cô ấy rằng đều là việc thiệt.)
-> It was said that what she said was true.
-> What she said was said to tát be true.
-> She was said to tát tell the truth.

Câu tiêu cực với câu mệnh lệnh

ActiveTH1: Câu khẩu lệnh thức (V + O!)
TH2: It’s necessary to tát V(nguyên thể) + O.
TH3: It’s one’s duty to tát V(nguyên thể) + O.
PassiveTH1: Let + O + be + V(p2).
TH2: O + should/must + be + V(p2).
TH3: O + be + supposed to tát + V(nguyên thể).
Ví dụTurn off the light! (Tắt đèn đi!) -> Let the light be turned off.
It’s necessary to tát protect our planet. (Bảo vệ hành tinh ma của tất cả chúng ta là vấn đề cần thiết.)
-> Our planet should be protected.
It’s your duty to tát clean your room. (Trách nhiệm của chúng ta là dọn chống.)
-> You are supposed to tát clean your room.

Câu tiêu cực với cấu hình “have something done”

ActiveHAVE: S + have + somebody + V + O.
GET: S + get + somebody + to tát V(nguyên thể) + O.
PassiveHAVE: S + have + O + V(p2).
GET: S + get + O + V(p2).
Ví dụI have the hairdresser cut my hair. (Thợ rời tóc rời tóc cho tới tôi.)
-> I have my hair cut.
I get my brother to tát fix my siêu xe. (Anh trai tôi sửa xe cộ cho tới tôi.)
-> I get my siêu xe fixed by my brother.

Chi tiết: Cách dùng cấu trúc Have/get something done kèm bài tập vận dụng

Câu tiêu cực với cấu hình Make/Let

ActiveMAKE: S + make + somebody + V(nguyên thể) + O.
LET: S + let + somebody + V(nguyên thể) + O.
PassiveMAKE: Somebody + be + made + to tát V(nguyên thể) + O.
LET: Somebody + be + let/allowed + to tát V (nguyên thể) + O.
Ví dụThey make him eat all the candies. (Họ khiến cho anh ấy ăn không còn kẹo.)
-> He is made to tát eat all the candies.
My father doesn’t let bủ buy a siêu xe.
-> I am not let/allowed to tát buy a siêu xe by my father.

Tham khảo: Causative Form – Thể nhờ vả vô giờ đồng hồ Anh

Câu tiêu cực với 7 động kể từ đặc biệt

ActiveS1 + V1(đặc biệt) + that + S + (should) + V2(nguyên thể) + O.
PassiveIt + be + V1(p2) + that + S + (should) + V2(nguyên thể) + O.
7 động kể từ đặc biệtSuggest, require, request, demand, order, recommend, insist
Ví dụPeople suggest that we should celebrate a các buổi tiệc nhỏ. (Mọi người lời khuyên rằng công ty chúng tôi nên mang 1 buổi tiệc.)
-> It is suggested that we should celebrate a các buổi tiệc nhỏ.

Câu tiêu cực với công ty ngữ It

ActiveIt + be + tính kể từ + for somebody + to tát V + to tát bởi something.
PassiveIt + be + tính kể từ + for something + to tát be done.
Ví dụIt is impossible for us to tát bake cakes in an hour. (Chúng tôi ko thể nướng bánh trong một giờ.)
-> It is impossible for cakes to tát be baked in an hour.

Tham khảo: Cấu trúc giả thiết vô giờ đồng hồ Anh

Câu tiêu cực thông thường được dùng trong không ít tình huống tiếp xúc hằng ngày và hoàn toàn có thể khiến cho nhiều bạn làm việc giờ đồng hồ Anh bắt gặp trở ngại nếu mà ko ôn luyện. Vì vậy hãy nằm trong Vietop vận dụng kỹ năng một vừa hai phải học tập được vô một vài dạng bài bác luyện câu tiêu cực quan trọng đặc biệt sau đây nhé!

Xem thêm:

Nắm rõ ràng dạng câu tiêu cực với động kể từ nguyên vẹn khuôn và bài tập

Tổng hợp các cấu trúc Have với động từ vô tiếng Anh

Bài luyện câu tiêu cực đặc biệt

Bài 1: Change the active sentence into the passive. There are two answers for each question.

 1. Peter gave a bottle of milk to tát Mary.
 2. I lent Lisa a pencil.
 3. They told the truth to tát her.
 4. The quấn offered the job to tát Tommy.
 5. Sarah taught her students English.
 6. I sent Johnny an gmail last night.
 7. Jolie sold all the potatoes to tát her customers.
 8. I asked David a question about the plan.

Bài 2: Change the sentences into passive voice with the structure “have/get something done”

 1. I have the cleaner clean the room.
 2. We get the mechanic to tát fix the brakes.
 3. She has the teacher explain the lessons.
 4. I have my husband look after the children.
 5. They get the waiter to tát bring some wine.
 6. He has the nurse take care of the patients.
 7. I get the dentist to tát clean my teeth.
 8. They have the window cleaner wash the windows.
 9. The quấn gets the secretary to tát type the report.
 10. She has the cửa hàng deliver the food.

Bài 3: Rewrite these sentences with the passive voice

 1. People think that the new government is a good speaker.

-> It is _______________________________________.

 1. They report that the suspected robber is in the ngân hàng today.

-> The suspected _______________________________________.

 1. People don’t expect that the new các buổi tiệc nhỏ will win the election.

-> It isn’t _______________________________________.

 1. People know that smoking is dangerous.

-> It is _______________________________________.

 1. They think that the children are playing in the room.

-> The children _______________________________________.

 1. People say that she is talented at playing the piano.

-> She _______________________________________.

 1. The newspaper reported that he won the lottery.

-> He _______________________________________.

 1. They think that your cake is ví delicious.

-> It is _______________________________________.

Bài 4: Change these sentences below into Passive Voice

 1. They see her going out with someone.
 2. I saw him feeding his dog.
 3. We heard her singing loudly.
 4. His mother didn’t let him use the siêu xe.
 5. Our quấn let us leave early.
 6. The father made the children bởi the homework.
 7. This film made bủ cry.
 8. Her jokes often make bủ laugh.

Bài 5: Change these sentences into Passive Voice

Xem thêm: sweatshop là gì

 1. Shut the door!
 2. Tell bủ the truth!
 3. Serve the best dish!
 4. Don’t speak a word here!
 5. Clean your room!
 6. Cut your hair!
 7. Repair the car!
 8. Learn your lesson by heart.
 9. Turn off the TV!
 10. Give bủ your money.

Bài 6: Rewrite these sentences with the passive voice

 1. I never hear her shout at her children.
 2. They made bủ bởi it.
 3. People know that he works very hard.
 4. She prevented them from taking the medicine.
 5. I have the doctor look after my baby.
 6. People say that prevention is better kêu ca cure.
 7. It’s necessary for us to tát protect our planet.
 8. They owed bủ 10 dollars last week.

Đáp án

Bài 1: Change the active sentence into the passive. There are two answers for each question.

 1. Mary was given a bottle of milk by Peter.

A bottle of milk was given to tát Mary by Peter.

 1. Lisa was lent a pencil.

A pencil was lent to tát Lisa.

 1. She was told the truth.

The truth was told to tát her.

 1. The job was offered to tát Tommy by the quấn.

Tommy was offered the job by the quấn.

 1. English was taught to tát Sarah’s students.

Sarah’s students were taught English.

 1. Johnny was sent an gmail last night.

An gmail was sent to tát Johnny last night.

 1. All the potatoes were sold to tát Jolie’s customers.

Jolie’s customers were sold all the potatoes.

 1. David was asked a question about the plan.

A question about the plan was asked to tát David.

Bài 2: Change the sentences into passive voice with the structure “have/get something done”

 1. I have the room cleaned.
 2. We get the brakes fixed.
 3. She has the lessons explained.
 4. I have the children looked after by my husband.
 5. They get some wine brought.
 6. He has the patients taken care of.
 7. I get my teeth cleaned.
 8. They have the windows washed.
 9. The quấn gets the report typed.
 10. She has the food delivered.

Bài 3: Rewrite these sentences with the passive voice

 1. It is thought that the new government is a good speaker.
 2. The suspected robber is reported to tát be in the ngân hàng today.
 3. It isn’t expected that the new các buổi tiệc nhỏ will win the election.
 4. It is known that smoking is dangerous.
 5. The children are thought to tát be playing in the room.
 6. She is said to tát be talented at playing the piano.
 7. He was reported to tát win the lottery.
 8. It is thought that your cake is ví delicious.

Bài 4: Change these sentences below into Passive Voice

 1. She is seen going out with someone.
 2. He was seen feeding his dog.
 3. She was heard singing loudly.
 4. He wasn’t allowed to tát use the siêu xe by his mother.
 5. We were allowed to tát leave early by our quấn.
 6. The children were made to tát bởi the homework by the father.
 7. I was made to tát cry by this film.
 8. I am often made to tát laugh by her jokes.

Bài 5: Change these sentences into Passive Voice

 1. Let the door be shut!
 2. Let the truth be told to tát me!
 3. Let the best dish be served!
 4. Let a word not be spoken here!
 5. Let your room be cleaned!
 6. Let your hair be cut!
 7. Let the siêu xe be repaired!
 8. Let your lesson be learned by heart.
 9. Let the TV be turned off!
 10. Let your money be given to tát bủ.

Bài 6: Rewrite these sentences with the passive voice

 1. She is never heard to tát shout at her children.
 2. I was made to tát bởi it.
 3. He is known to tát work very hard.
 4. They were prevented from taking the medicine.
 5. I have my baby looked after by the doctor.
 6. It is said that prevention is better kêu ca cure.
 7. It’s necessary for our planet to tát be protected.
 8. I was owed 10 dollars last week.

Thực hành thêm:

Bài luyện câu bị động Thì thời điểm hiện tại hoàn thiện từ cơ bản đến nâng cao

Lý thuyết và Bài luyện tiêu cực Thì thời điểm hiện tại đơn có đáp án

Bài luyện câu bị động Thì thời điểm hiện tại đơn và quá khứ đơn có đáp án đầy đủ

Tổng hợp bài bác luyện câu bị động thì sau này đơn đem đáp án

Thực hành những bài bác luyện thể tiêu cực kể từ dễ dàng cho tới khó khăn có đáp án

Không biết sau thời điểm rèn luyện những dạng bài bác luyện câu tiêu cực quan trọng đặc biệt, chúng ta vẫn nắm vững những cấu hình vô bài học kinh nghiệm ngày thời điểm ngày hôm nay ko nhỉ? Hy vọng rằng nội dung bài viết thời điểm ngày hôm nay của Vietop vẫn giúp đỡ bạn hiểu sâu sắc rộng lớn về kiểu cách sử dụng cũng giống như những thủ tục bài bác luyện câu tiêu cực quan trọng đặc biệt. Chúc bạn làm việc chất lượng tốt môn giờ đồng hồ Anh!

Xem thêm: union là gì