bản kiểm điểm cá nhân mẫu 02-hd kđ.đg 2019

Kiểm điểm là thuật ngữ chắc hẳn ai cũng đã từng nghe trong đời. Từ lúc chúng ta đi học thì chúng ta cũng nghe được cụm từ này hoặc thấy được bản kiểm điểm. Hiện nay, trong rất nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, bản kiểm điểm là một trong những biện pháp được sử dụng để giúp người làm kiểm điểm nhìn nhận lại những sai sót, lỗi lầm của mình. Như vậy thì bản kiểm điểm cá nhân mẫu 02-hd kđ.đg 2019 là gì? Bản kiểm điểm cá nhân mẫu 02-hd kđ.đg 2019 bao gồm những gì? Quy định của pháp luật về bản kiểm điểm cá nhân mẫu 02-hd kđ.đg 2019. Để tìm hiểu hơn về bản kiểm điểm cá nhân mẫu 02-hd kđ.đg 2019 các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC để tham khảo về bản kiểm điểm cá nhân mẫu 02-hd kđ.đg 2019 nhé.

Bạn đang xem: bản kiểm điểm cá nhân mẫu 02-hd kđ.đg 2019

Bản kiểm điểm cá nhân mẫu 02-hd kđ.đg 2019

1. Bản kiểm điểm là gì?

Bản kiểm điểm cá nhân do cá nhân lập ra để tự đánh giá, nhận xét mức độ lỗi, những sai sót mắc phải của bản thân, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm về khuyết điểm, rút kinh nghiệm trong những lần sau

Bản kiểm điểm cá nhân là bản tự kiểm điểm dùng cho các cá nhân để trình bày những sai sót, khuyết điểm mà mình mắc phải để từ đó rút ra được kinh nghiệm trong những thời gian tới. Khi cá nhân thực hiện một hành vi nào đó vi phạm kỷ luật thì sẽ cần có bản kiểm điểm cá nhân để tự kiểm điểm lại bản thân và nộp cho cơ quan có thẩm quyền.

Bản kiểm điểm Đảng viên là mẫu văn bản bản được dành riêng cho các đối tượng là Đảng viên, qua đó có thể tự đánh giá mức độ lỗi của bản thân khi mắc phải, đồng thời ý thức trách nhiệm của bản thân và rút kinh nghiệm cam kết không tái phạm.

2. Những vấn đề lưu ý về đánh giá, xếp loại.

 • Trước khi đánh giá, xếp loại chất lượng, đảng viên sinh hoạt tạm thời lấy nhận xét của của chi bộ nơi sinh hoạt tạm thời nộp cho chi bộ nơi sinh hoạt chính thức để làm căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên trong mẫu 02 bản kiểm điểm cá nhân.
 • Trường hợp cá nhân chuyển đến là người đứng đầu mà không liên quan đến mức xếp loại của tổ chức, cơ quan, đơn vị mới thì không áp dụng quy định
 • Mức xếp loại của người đứng đầu không được cao hơn mức xếp loại của tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình đứng đầu trong bản kiểm điểm cá nhân mẫu 02.
 • Đối với đảng viên vi phạm kỷ luật ở tổ chức đảng nơi công tác trước đó nhưng bị xử lý kỷ luật và thi hành kỷ luật ở tổ chức đảng mới chuyển đến thì tính vào kết quả đánh giá, xếp loại của tổ chức đảng nơi xảy ra vi phạm trong bản kiểm điểm đảng viên mẫu 02.

3. Mẫu bản kiểm điểm cá nhân mẫu 02-hd kđ.đg 2019.

ĐẢNG BỘ ……                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ …….

*                                Đơn Dương, ngày…..tháng 12 năm 2019

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm 2019

Họ và tên:…………………………………… Ngày sinh:…………………………………

Chức vụ Đảng:……………………………………………………………………………….

Chức vụ chính quyền:………………………………………………………………………

Chức vụ đoàn thể:……………………………………………………………………………

Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………..

Chi bộ:………………………………………………………………………………………….

 1. Ưu điểm, kết quả đạt được
 2. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

– Về tư tưởng chính trị……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

– Về ý thức tổ chức kỷ luật. ………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

– Về tác phong, lề lối làm việc……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

– Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân. (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá nhân tự nhận diện) ……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắc             Tốt             Trung bình           Kém

 1. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

– Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể) …………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

– Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

– Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách…………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắc             Tốt             Trung bình           Kém

 1. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

 1. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân
 2. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên)

Xem thêm: take for là gì

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

 1. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm…………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

    Xuất sắc             Tốt             Trung bình           Kém

 1. Giải trình những vấn đề được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

 1. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

 1. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

 1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ

Không hoàn thành nhiệm vụ

 1. Xếp loại đảng viên

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ

Không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

……………..

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

– Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:……………………………

…, ngày    tháng 12 năm 2019

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

…………

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy: …………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

– Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:…………………

…, ngày      tháng 12 năm 2019

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

…………

4. Kết luận bản kiểm điểm cá nhân mẫu 02-hd kđ.đg 2019.

Trên đây là một số nội dung tư vấn cơ bản của chúng tôi về bản kiểm điểm cá nhân mẫu 02-hd kđ.đg 2019 và cũng như một số vấn đề pháp lý có liên quan đến bản kiểm điểm cá nhân mẫu 02-hd kđ.đg 2019. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về bản kiểm điểm cá nhân mẫu 02-hd kđ.đg 2019 đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Nếu như khách hàng có bất cứ thắc mắc, yêu cầu bất cứ vấn đề pháp lý nào liên quan đến vấn đề đã trình bày trên về bản kiểm điểm cá nhân mẫu 02-hd kđ.đg 2019 thì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

Xem thêm: demography là gì