branch là gì

/brɑ:nt∫/

Thông dụng

Danh từ

Cành cây
Nhánh (sông); ngả (đường)...
a branch of a river
một nhánh sông
Chi (của một dòng tộc...); Trụ sở (ngân mặt hàng...); ngành (sản xuất; mậu dịch...)
root and branch
tận gốc, triệt để

Nội động từ

( (thường) + out, forth) đâm cành, đâm nhánh
Phân cành, phân tách ngã
the road branches here
ở vị trí này đàng chia nhỏ ra nhiều ngã
to branch off (away)
tách rời khỏi, phân nhánh
to branch out
bỏ nhiều vốn liếng rời khỏi kinh doanh; không ngừng mở rộng những chi nhánh

hình thái từ

  • Ved: branched
  • Ving:branching

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Nhánh, ống nối, chạc tía, phân nhánh

Giao thông & vận tải

ngả đường

Hóa học tập & vật liệu

vỉa mạch

Toán & tin yêu

cảnh
chi nhánh

Giải quí VN: Trong DOS, đó là một hoặc nhiều folder phụ trực thuộc một folder. Trong Microsoft Windows với File Manager và những tiện lợi vận hành tệp hình họa không giống, thì những nhánh folder hoàn toàn có thể được hiển thị hoặc ẩn giấu quanh, tùy từng những đòi hỏi của chúng ta.

Xem thêm: stethoscope là gì

Bạn đang xem: branch là gì

branch office
văn chống chi nhánh
rẽ nhánh (chương trình)
program branch
sự rẽ nhánh chương trình

Xây dựng

cánh nếp uốn
mối nối nối ống
ống phụ

Điện

chi nhánh (điện)
ổ nối
ống nối rẽ

Kỹ thuật công cộng

cành
branch (ofa tree)
cành cây
branch knot
mắt cành cây
cành (cây)
branch knot
mắt cành cây
chia nhánh
branch off
bị phân tách nhánh
branch tube
ống (chia) nhánh
ngành (chuyên môn)
điểm rẽ nhánh
algebraic branch point
điểm rẽ nhánh đại số
nhánh

Giải quí VN: Trong DOS, đó là một hoặc nhiều folder phụ trực thuộc một folder. Trong Microsoft Windows với File Manager và những tiện lợi vận hành tệp hình họa không giống, thì những nhánh folder hoàn toàn có thể được hiển thị hoặc ẩn giấu quanh, tùy từng những đòi hỏi của chúng ta.

acoustical branch
nhánh âm (học)
algebraic branch point
điểm rẽ nhánh đại số
alpha-branch
nhánh anpha
analytic branch
nhánh giải tích
BAL (branchand link)
rẽ nhánh và liên kết
beta-branch
nhánh beta
blow-down branch
ống nhánh toá bùn
BPU (branchprediction unit)
đơn vị dự báo rẽ đường nhánh
branch (ed)
chia nhánh
branch (ed)
phân nhánh
branch (ofa computer program)
nhánh công tác máy tính
branch (ofa river)
nhánh sông
branch address
địa chỉ phân nhánh
branch address
địa chỉ rẽ nhánh
branch air supply
cấp dông tố (theo) ống nhánh
branch and bound method
phương pháp nhánh và cận
branch and link
rẽ nhánh và liên kết
branch cable
cáp nhánh
branch cable
dây dẫn rẽ nhánh
branch circuit
mạch nhánh
branch conduit
đường nhánh
branch conduit
ống nhánh
branch construct
cấu trúc phân nhánh
branch control structure
cấu trúc điều khiển và tinh chỉnh rẽ nhánh
branch crossing
chỗ đàng uỷ thác phân nhánh
branch current
dòng năng lượng điện nhánh
branch current
dòng nhánh
branch cutout
cầu chì rẽ nhánh
branch drain
máng nhánh
branch drain
mương nhánh
branch drain
ống nhánh bay nước
branch duct
ống nhánh
branch duct
ống dông tố nhánh
branch exchange
tổng đài nhánh
branch exchange
trạm điện thoại thông minh nhánh
branch fault
đứt gãy phân nhánh
branch fitting
bộ phận nối ống nhánh
Branch if Higher (BHI)
rẽ nhanh chóng đều nếu như cao hơn
Branch if Higher or Same (BHIS)
rẽ nhánh đều nếu như cao hơn nữa hoặc tự nhau
Branch if Less or Equal (BLE)
rẽ nhánh nếu như nhỏ rộng lớn hoặc bằng
branch instruction
lệnh phân nhánh
branch instruction
lệnh rẽ nhánh
branch joint
hộp nối cáp phân nhánh
branch joint
nối nhánh
branch joint
mối nối rẽ nhánh
branch line
đường chão rẽ nhánh
branch line
đường nhánh
branch line
đường nhánh (ống dẫn)
branch line
đường phân nhánh
branch line
đường rẽ nhánh
branch line
đường Fe nhánh
branch line
nhánh bay nước
branch line
tuyến đương nhánh
branch line
tuyến nhánh
branch linkage
sự link nhánh
branch method
phương pháp phân nhánh
branch of a curve
nhánh của một đàng cong
branch of decay
nhánh (phân) rã
branch off
bị phân tách nhánh
branch off
chia nhánh
branch off
phân nhánh
branch off
rẽ nhánh
branch office
chi nhánh (điện)
branch office
văn chống chi nhánh
branch on condition
sự rẽ nhánh với điều kiện
branch order
lệnh rẽ nhánh
branch pipe
đường ống nhánh
branch pipe
đường ống phân nhánh
branch pipe
ống nhánh
branch point
điểm phân nhánh
branch point
điểm rẽ nhánh
branch polymer
pôlyme với mạch nhánh
branch prediction
sự dự đoán nhánh
branch prediction unit (BPU)
đơn vị dự báo rẽ đường nhánh
branch process
quá trình phân nhánh
branch resistance
điện trở nhánh
branch sewer
cống nhánh
branch sleeve
ống nối (phân nhánh)
branch table
bảng phân nhánh
branch table
bảng rẽ nhánh
Branch Target Buffer (BTB)
bộ đệm tiềm năng nhánh
branch tee
ống tía nhánh
branch terminal
dầu cuối phân nhánh
branch track
đường nhánh
branch track of the switch
đường Fe nhánh bên trên ghi
branch transmittance
hệ số truyền phân nhánh
branch tube
nhánh ống
branch tube
ống nhánh
branch tube
ống (chia) nhánh
branch valve
van nhánh
branch valve
van ống nhánh
branch vein
mạch nhánh
branch vent
lỗ bay nhánh
branch-and-bound technique
kỹ thuật phân nhánh - giới hạn
branch-circuit distribution center
tâm phân phối mạch nhánh
branch-off
ống nhánh
branch-off station
ga rẽ nhánh
bundle branch block
phong bế bó nhánh
cable branch
nhánh đàng cáp dẫn
CBX (computerizedbranch exchange)
tổng đài nhánh tự động hóa hóa
collapse branch
sụp nhánh
common branch
nhánh chung
compaction branch of compression curve
nhánh nén chặt của đàng cong nén
Computerized Branch Exchange (CBX)
tổng đài nhánh được PC hóa
condition branch
rẽ nhánh với điều kiện
conditional branch
nhánh với điều kiện
conditional branch
nhánh điều kiện
connecting branch
nhánh liên kết
Digital Branch Exchange (DBX)
tổng đài nội cỗ số, tổng đài nhánh số
digital private automatic branch exchange
tổng đài nhánh tự động hóa dạng số
double branch pipe
ống nhì nhánh
Electronic Branch Exchange (EBX)
Tổng đài nhánh năng lượng điện tử, Tổng đài năng lượng điện tử cơ quan
fault branch
nhánh đứt gãy
fault branch
nhánh đứt gẫy
feedback branch
nhánh hồi tiếp
ISDN private branch exchange
tổng đài số nhánh lẻ
lighting branch circuit
mạch nhánh chiếu sáng
linear branch
nhánh tuyến tính
motor branch circuit
mạch nhánh động cơ
mutual branch
nhánh chung
negative branch
nhánh âm
negative branch
nhánh R
optical branch
nhánh quang
optical branch
nhánh quang quẻ (học)
PABX (privateautomatic branch exchange)
tổng đài nhánh tự động hóa riêng
PBX (privatebranch exchange)
tổng đài nhánh lẻ
PBX (privatebranch exchange)
tổng đài nhánh riêng
PBX (privatebranch exchange)
tổng đài nhánh tư nhân
positive branch
nhánh dương
primary branch drain
ống nhánh chủ yếu toá nước
principal branch
nhánh chinh
principal branch
nhánh chính
private automatic branch exchange
tổng đài tự động hóa nhánh lẻ
private branch exchange
tổng đài nhánh nội bộ
private branch exchange
tổng đài nhánh riêng
private branch exchange
tổng đài nhánh tư nhân
private branch exchange (PBX)
tổng đài nhánh riêng
private branch exchange access line
đường chão truy nhập tổng đài nhánh riêng
private branch exchange access line
đường truy nhập tổng đài nhánh lẻ
Private Manual Branch Exchange (PMBX)
tổng đài nhánh tay chân người sử dụng riêng
program branch
rẽ nhánh chương trình
program branch
sự rẽ nhánh chương trình
railway branch
nhánh đàng sắt
river branch development
sự khai lợi nhánh sông
secondary branch
ống nhánh nước thải phụ
splay branch
khuỷu nối nhánh xiên
suction branch line
đường mút hút chẻ nhánh
T-branch pipe
ống nhánh hình chữ T
tee branch pipe
ống nhánh hình chữ T
telephone branch line
đường chão điện thoại thông minh nhánh
transaction branch
nhánh uỷ thác dịch
transaction branch identifier
số nhánh uỷ thác dịch
unconditional branch instruction
lệnh rẽ nhánh ko điều kiện
wye branch
nhánh ống hình chữ Y
Y branch
nhánh chữ Y
nhánh (sông)
river branch development
sự khai lợi nhánh sông
nhánh sông
river branch development
sự khai lợi nhánh sông
mạch nhánh
branch polymer
pôlyme với mạch nhánh
branch-circuit distribution center
tâm phân phối mạch nhánh
lighting branch circuit
mạch nhánh chiếu sáng
motor branch circuit
mạch nhánh động cơ
mạch quặng
phân nhánh
branch address
địa chỉ phân nhánh
branch construct
cấu trúc phân nhánh
branch crossing
chỗ đàng uỷ thác phân nhánh
branch fault
đứt gãy phân nhánh
branch instruction
lệnh phân nhánh
branch joint
hộp nối cáp phân nhánh
branch line
đường phân nhánh
branch method
phương pháp phân nhánh
branch pipe
đường ống phân nhánh
branch point
điểm phân nhánh
branch process
quá trình phân nhánh
branch sleeve
ống nối (phân nhánh)
branch table
bảng phân nhánh
branch terminal
dầu cuối phân nhánh
branch transmittance
hệ số truyền phân nhánh
branch-and-bound technique
kỹ thuật phân nhánh - giới hạn
ống nhánh
blow-down branch
ống nhánh toá bùn
branch air supply
cấp dông tố (theo) ống nhánh
branch drain
ống nhánh bay nước
branch fitting
bộ phận nối ống nhánh
branch pipe
đường ống nhánh
branch valve
van ống nhánh
primary branch drain
ống nhánh chủ yếu toá nước
secondary branch
ống nhánh nước thải phụ
T-branch pipe
ống nhánh hình chữ T
tee branch pipe
ống nhánh hình chữ T
ống nối
ống nối phân nhánh
branch sleeve
ống nối (phân nhánh)
rẽ nhánh
algebraic branch point
điểm rẽ nhánh đại số
BAL (branchand link)
rẽ nhánh và liên kết
BPU (branchprediction unit)
đơn vị dự báo rẽ đường nhánh
branch address
địa chỉ rẽ nhánh
branch and link
rẽ nhánh và liên kết
branch cable
dây dẫn rẽ nhánh
branch control structure
cấu trúc điều khiển và tinh chỉnh rẽ nhánh
branch cutout
cầu chì rẽ nhánh
Branch if Higher (BHI)
rẽ nhanh chóng đều nếu như cao hơn
Branch if Higher or Same (BHIS)
rẽ nhánh đều nếu như cao hơn nữa hoặc tự nhau
Branch if Less or Equal (BLE)
rẽ nhánh nếu như nhỏ rộng lớn hoặc bằng
branch instruction
lệnh rẽ nhánh
branch joint
mối nối rẽ nhánh
branch line
đường chão rẽ nhánh
branch line
đường rẽ nhánh
branch on condition
sự rẽ nhánh với điều kiện
branch order
lệnh rẽ nhánh
branch point
điểm rẽ nhánh
branch prediction unit (BPU)
đơn vị dự báo rẽ đường nhánh
branch table
bảng rẽ nhánh
branch-off station
ga rẽ nhánh
condition branch
rẽ nhánh với điều kiện
program branch
rẽ nhánh chương trình
program branch
sự rẽ nhánh chương trình
unconditional branch instruction
lệnh rẽ nhánh ko điều kiện
sự phân nhánh
sự rẽ nhánh
branch on condition
sự rẽ nhánh với điều kiện
program branch
sự rẽ nhánh chương trình

Kinh tế

chi cục
chi điểm
branch manager
trưởng Trụ sở (chi điểm)
chi nhánh
branch account
tài khoản của chi nhánh
branch and subsidiary
phân chi nhánh
branch banking
chế chừng ngân hàng bịa nhiều chi nhánh
branch cash account
tài khoản chi phí mặt mày của chi nhánh
branch company
công ty chi nhánh
branch control account
tài khoản trấn áp của chi nhánh
branch earnings
thu nhập của chi nhánh
branch ledger
số cái của chi nhánh
branch ledger
số phân loại của chi nhánh
branch manager
giám đốc chi nhánh
branch manager
trưởng chi nhánh
branch manager
trưởng Trụ sở (chi điểm)
branch office
văn chống Trụ sở phân cục
branch office general account
tài khoản vảng lai của chi nhánh
branch office location
địa điểm của văn chống chi nhánh
branch office report
báo cáo của chi nhánh
branch store
cửa mặt hàng chi nhánh
company branch
chi nhánh công ty
department branch store
cửa mặt hàng Trụ sở công ty lớn bách hóa
domestic branch
chi nhánh vô nước
foreign branch
cơ quan lại Trụ sở ở nước ngoài
home branch
chi nhánh vô nước
manufacturer's sales branch
chi nhánh bán sản phẩm của hãng sản xuất chế tạo
multiple branch bank
ngân mặt hàng nhiều chi nhánh
sales branch
chi nhánh chào bán hàng
shipment lớn branch office
chở mặt hàng mang lại Trụ sở công ty
công ty chi nhánh
ngành
branch of farming
ngành nông nghiệp
branch of industry
ngành công nghiệp
branch of insurance
ngành bảo hiểm
branch of knowledge
ngành học
branch of work
ngành nghề
cold storage branch
ngành máy lạnh
conference operations branch
ngành tổ chức triển khai hội nghị
industrial branch
ngành công nghiệp
intra-branch division of labour
phân công nội cỗ trong số những ngành
non-productive branch
ngành ko sản xuất
phân bộ
phân hãng
home branch
phân thương hiệu quốc nội
tổ chức cơ sở

Địa chất

nhánh, đàng nhánh

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
annex , arm , bureau , category , chapter , classification , connection , dependency , derivative , division , extension , local , thành viên , office , outpost , part , portion , section , subdivision , subsection , subsidiary , tributary , wing , bough , branchlet , bug , detour , divergence , fork , growth , offshoot , prong , scion , shoot , spray , sprig , discipline , specialty , affiliate , agency , department , organ , brook , creek , affluent , arborization , axil , bifurcation , bow , bush , district , divarication , diverge , divide , fascicle , fascicule , leg , limb , node , out , outlet , ramification , ramus , snag , sprout , spur , stem , stolen , stream , sucker , switch , tiller , twig

Từ trái ngược nghĩa