breeding là gì

/Phiên âm này đang được đợi chúng ta trả thiện/

Thông dụng

Danh từ

Sự sinh sản
spring is the season of breeding for birds
mùa xuân là mùa sinh đẻ của chim
Sự tạo ra tương đương, sự chăn nuôi
Sự dạy dỗ, luật lệ lịch sự
a man of fine breeding
một người lịch sự

Cơ khí & công trình

Nghĩa thường xuyên ngành

sự nảy nở
sự sinh sôi
sự tăng sản

Vật lý

Nghĩa thường xuyên ngành

sự nhân

Kỹ thuật công cộng

Nghĩa thường xuyên ngành

sự tái ngắt sinh

Kinh tế

Nghĩa thường xuyên ngành

sự tạo ra giống
sự sinh sản

Nguồn không giống

  • breeding : Corporateinformation

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
ancestry , civility , conduct , courtesy , culture , development , gentility , grace , lineage , manners , nurture , polish , raising , rearing , refinement , schooling , training , upbringing , urbanity , multiplication , procreation , proliferation , propagation , spawning , begetting , behavior , descent , education , eugenics , extraction , genealogy , generation , instruction , line , mating , origin , prolification , stirpiculture

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: breeding là gì

Xem thêm: drawer là gì

NHÀ TÀI TRỢ