carry off là gì

Bản dịch của "carry off" vô Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: carry off là gì

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ bám theo văn cảnh của "carry off" vô Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và rất có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "carry off" vô một câu

It swoops silently from the sky vĩ đại pick up and carry off its victims.

Have you gathered your hordes vĩ đại loot, vĩ đại carry off silver and gold, vĩ đại take away livestock and goods and vĩ đại seize much plunder?

Xem thêm: strengthening là gì

And even if a white knight gallops in vĩ đại carry off the library, the investors and creditors will take a loss.

They serve no function, unlike gargoyles which carry off water.

Xem thêm: pre là gì

When the river is in flood stage, its silted delta outlets are unable vĩ đại carry off the high volume of water.

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ đồng hồ Anh) của "carry off":

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "carry off" vô giờ đồng hồ Việt