coax là gì

Công cụ cá nhân
 • /kouks/

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật cộng đồng

  cáp đồng tâm
  cáp đồng trục
  Coax-to-Twisted-Pair Adapter (CTPA)
  bộ phối ghép cáp đồng trục với song thừng xoắn
  đường thừng đồng tâm
  đường thừng đồng trục
  đường truyền đồng tâm
  đường truyền đồng trục

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  allure , argue into , arm-twist , barter , beguile , blandish , blarney , butter up * , cajole , come on , con cái , decoy , entice , flatter , get , hook , importune , induce , influence , inveigle , jawbone , lure , pester , plague , press , prevail upon , rope in , soft-soap , soothe , sweet-talk , talk into , tease , tempt , urge , wangle , wheedle , work on , worm , honey , beg , charm , cog , dupe , implore , manipulate , persuade , seduce , solicit , tweedle

  Từ trái khoáy nghĩa

  Bạn đang xem: coax là gì

  Xem thêm: demography là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ