come by là gì

Ý nghĩa của come by something nhập giờ Anh

Từ điển kể từ đồng nghĩa: những kể từ đồng nghĩa tương quan, trái khoáy nghĩa, và những ví dụ
  • getI got a new xe đạp for my birthday.
  • receiveYou will receive your tickets by gmail.
  • obtainAfter many years of trying, she finally obtained Brazilian citizenship.
  • gainYou will improve at the job as you gain experience.
  • earnEventually, you will earn the dog's trust.
  • achieveShe achieved top marks in the physics exam.

Xem tăng thành phẩm »

Bạn đang xem: come by là gì

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

come by (somewhere)

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

(Định nghĩa của come by something kể từ Từ điển & Từ đồng nghĩa tương quan Cambridge dành riêng cho Người học tập Nâng cao © Cambridge University Press)

Bản dịch của come by something

trong những ngữ điệu khác

nhập giờ Nhật

nhập giờ Catalan

Xem thêm: notice period là gì

nhập giờ Hàn Quốc

nhập giờ Ả Rập

nhập giờ Ý

Xem thêm: accessible là gì

ottenere qualcosa, entrare in possesso di qualcosa…

Cần một máy dịch?

Nhận một bạn dạng dịch thời gian nhanh và miễn phí!

Tìm kiếm

Tác giả

Bình luận