comfortable nghĩa là gì

/'kŭm'fər-tə-bəl/

Thông dụng

Tính từ

Tiện lợi, đầy đủ tiện nghi; rét cúng
a comfortable room
căn chống rét cúng
Dễ chịu đựng, tự do, khoan khoái
to feel comfortable
cảm thấy dễ dàng chịu
make yourself comfortable
xin anh cứ đương nhiên thoải mái
Đầy đầy đủ, đủ đầy, phong lưu
a comfortable life
cuộc sinh sống sung túc
to be in comfortable circumstances
sống không hề thiếu phong lưu
Yên tâm, ko do dự, không ngại lắng
I bởi not feel comfortable about it
tôi cảm nhận thấy ko yên ổn tâm về điều đó
Làm yên ổn tâm, yên ủi, khuyên nhủ giải

Danh từ

Chăn lông vịt, chăn bông

Chuyên ngành

Kỹ thuật công cộng

ấm cúng
tiện lợi
tiện nghi
light-rapid-comfortable (LRC)
nhẹ nhàng-nhanh-tiện nghi

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
adequate , agreeable , appropriate , at rest , cared for , cheerful , complacent , contented , convenient , cozy , delightful , easy , enjoyable , enjoying , gratified , hale , happy , healthy , hearty , loose , loose-fitting , made well , pleasant , pleased , protected , relaxed , relaxing , relieved , rested , restful , restored , satisfactory , satisfying , serene , sheltered , snug , snug as a bug in a rug , soft , soothed , strengthened , untroubled , useful , warm , well-off , ample , enough , prosperous , substantial , sufficient , suitable , well-heeled * , well-to-do , commodious , cushy , luxurious , palatial , rich , roomy , spacious , easeful , competent , decent , well-heeled , acceptable , at trang chính , comfy , gratifying , satisfied , wealthy

Từ trái khoáy nghĩa

adjective
discontented , hopeless , miserable , neglected , uncomfortable , unhappy , upset , destitute , needy , pitiable , poor , wretched