count tiếng anh đọc là gì

count

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: count tiếng anh đọc là gì

UK/kaʊnt/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/kaʊnt/

  • /k/ as in cat
  • // as in mouth
  • /n/ as in name
  • /t/ as in town
  • /k/ as in cat
  • // as in mouth
  • /n/ as in name
  • /t/ as in town