daughter nghĩa là gì

Bản dịch

., announce the engagement of their daughter, ..., lớn ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… .

Bạn đang xem: daughter nghĩa là gì

Ông... và bà... van thông tin con gái... vẫn đính ước với ..., nam nhi của ông... và bà...

., announce the engagement of their daughter, ..., lớn ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… .

Ông... và bà... van thông tin con gái... vẫn đính ước với ..., nam nhi của ông... và bà...

Ví dụ về kiểu cách dùng

We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .

Chúng tôi vô nằm trong sững sờ trước sự việc rời khỏi chuồn đột ngột của con cháu / anh / chị...

We are overjoyed lớn announce the arrival of our son/daughter.

Chúng tôi van hí hửng mừng thông tin nhỏ bé trai/bé gái của Shop chúng tôi vẫn ra đời.

We are delighted lớn introduce you lớn...our new son/daughter.

Chúng tôi van hí hửng mừng reviews nhỏ bé trai/bé gái ngôi nhà Shop chúng tôi...

Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…

Chúng tôi,... và... ,van trân trọng chào ông / bà cho tới tham gia lễ trở thành hít của nhị con cháu ngôi nhà Shop chúng tôi vào trong ngày... bên trên...

I'm happy lớn tell you that…now have a little son/daughter.

Tôi van hí hửng mừng thông tin... vẫn sinh một nhỏ bé trai/bé gái.

Best wishes for you and your son/daughter.

Xem thêm: quotient là gì

Chúc mừng u tròn xoe con cái vuông nhé!

., announce the engagement of their daughter, ..., lớn ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… .

Ông... và bà... van thông tin đàn bà... vẫn đính ước với ..., nam nhi của ông... và bà... Dự con kiến ăn hỏi của nhị con cháu tiếp tục ra mắt nhập mon Tám.

Ví dụ về đơn ngữ

He is married and has a daughter and a son.

Together they had six sons and three daughters.

They had one daughter who died at the age of two.

They had one son and a daughter but were later divorced.

He married at the age of 21 and raised two daughters.

A retired man walking his grand-daughter home page from school told how the tragedies of the past year have left him with an almost unbearable sadness.

He drove lớn a nearby church, then lớn a riverbank, where some time later his 18-year-old grand-daughter found him.

She did not want her grand-daughter lớn be trapped in the stereotypical virtues of young women.

She struggled lớn find something lớn keep for her grand-daughter lớn pass on lớn the next generation.

It is such a shame, because she had lớn tell him the news, that her grand-daughter had died.

Xem thêm: diversify là gì