description là gì

/dɪˈskrɪpʃən/

Thông dụng

Danh từ

Sự mô tả, sự thao diễn mô tả, sự tế bào mô tả, sự miêu tả
beyond description
không thể mô tả được
Santa Claus is based on the description of Saint Nicholas
Ông già cả Tuyết đó là sự thao diễn mô tả, tưởng tượng về thánh Nicolas
Diện mạo, tướng tá mạo, hình dạng
Sự vạch, sự vẽ (hình)
(thông tục) hạng, loại
books of every description
sách đầy đủ những loại
a person of such description
người nằm trong hạng như vậy ấy
Nghề nghiệp, công tác làm việc (ở hộ chiếu, giấy má minh chứng...)

Chuyên ngành

Hóa học tập & vật liệu

trần thuật

Toán & tin cậy

phần tế bào tả
action description
phần tế bào mô tả tác động

Xây dựng

sự thuyết minh

Kỹ thuật cộng đồng

mô tả
sự tế bào tả
sự vẽ
thuyết minh
description of project
sự thuyết minh dự án
general description of construction
thuyết minh tổng thể về ganh đua công

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
abcs , blow by blow , brief , characterization , chronicle , confession , declaration , definition , delineation , depiction , detail , explanation , explication , fingerprint , information , make , monograph , narration , narrative , picture , portraiture , portrayal , presentment , recital , recitation , record , recountal , rehearsal , report , representation , rundown , sketch , specification , statement , story , summarization , summary , tale , version , vignette , writeup , yarn , brand , breed , category , character , classification , feather , genre , genus , ilk , kidney , nature , order , sort , species , stripe , type , variety , trương mục , history , expression , cast , lot , manner , mold , stamp , biography , class , hypotyposis , kind , profile , write up

Từ trái ngược nghĩa