dip into là gì

(BOOK)

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

(MONEY)

Từ điển kể từ đồng nghĩa: những kể từ đồng nghĩa tương quan, ngược nghĩa, và những ví dụ
  • spendHow much bởi you intend to tát spend on a house?
  • payWhen you bought the tickets, how much did you pay?
  • investShe's invested all her savings in the business.
  • pay outI've just paid out £700 to tát get the xế hộp fixed.
  • splurgeWe've just splurged on new kitchen appliances.
  • blowWe won a £15 million settlement in court and we blew it all in six years.

Bạn đang xem: dip into là gì

Xem thêm thắt sản phẩm »

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

Xem thêm: notice period là gì

(Định nghĩa của dip into something kể từ Từ điển & Từ đồng nghĩa tương quan Cambridge giành cho Người học tập Nâng cao © Cambridge University Press)

Xem thêm: dock là gì