discovered là gì

Bạn đang xem: discovered là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to discover
Phân kể từ hiện nay tại discovering
Phân kể từ vượt lên trước khứ discovered
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại discover discover hoặc discoverest¹ discovers hoặc discovereth¹ discover discover discover
Quá khứ discovered discovered hoặc discoveredst¹ discovered discovered discovered discovered
Tương lai will/shall² discover will/shall discover hoặc wilt/shalt¹ discover will/shall discover will/shall discover will/shall discover will/shall discover
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại discover discover hoặc discoverest¹ discover discover discover discover
Quá khứ discovered discovered discovered discovered discovered discovered
Tương lai were to discover hoặc should discover were to discover hoặc should discover were to discover hoặc should discover were to discover hoặc should discover were to discover hoặc should discover were to discover hoặc should discover
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại discover let’s discover discover
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: quotient là gì