divergent là gì

/dai´və:dʒənt/

Thông dụng

Tính từ

Phân kỳ, rẽ ra
Trệch; trệch đi
Khác nhau, sự không tương đồng (ý con kiến...)

Chuyên ngành

Toán & tin

phân kỳ

Y học

phân phía, phân ly, lan ra

Kỹ thuật công cộng

phân kỳ
divergent beam
chùm sáng sủa phân kỳ
divergent beam
chùm tia phân kỳ
divergent bundle
chùm phân kỳ
divergent disloeation
sai khớp phân kỳ
divergent flow
dòng phân kỳ
divergent lens
thấu kính phân kỳ
divergent lines
đường trực tiếp phân kỳ
divergent meniscus
mặt khum phân kỳ
divergent process
quá trình phân kỳ
divergent ray
tia phân kỳ
divergent series
chuỗi phân kỳ
divergent series
chuỗi số phân kỳ
divergent strabismus
lác phân kỳ
divergent straight line
đường trực tiếp phân kỳ
divergent wave
sóng phân kỳ
properly divergent series
chuỗi thực sự phân kỳ
phân ly
phân nhánh
divergent structure
cấu trúc phân nhánh
phân tán
rẽ ra

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
aberrant , abnormal , anomalous , antithetical , atypical , conflicting , contradictory , contrary , deviating , different , disagreeing , disparate , dissimilar , dissonant , distant , diverging , diverse , factional , factious , irregular , off-key , opposite , poles apart , separate , unalike , unequal , unlike , unnatural , unsimilar , untypical , variant , various , anomalistic , atypic , deviant , preternatural , radiating

Từ trái ngược nghĩa