dream là gì

/dri:m/

Thông dụng

Danh từ

Giấc mơ, giấc mộng
in a dream
trong giấc mơ
to see a dream
nằm mơ
Sự mộng mơ, sự tơ tưởng, sự mơ tưởng
in a waking dream
trong khi tơ tưởng, trong những lúc mơ mộng
Điều mơ tưởng, điều mơ ước; điều kỳ ảo như vô giấc mơ
the dream of one's life
điều mơ tưởng của đời mình

Động kể từ .dreamt, dreamed

Mơ, ở mơ thấy
he must have dreamt it
hẳn là nó ở mơ thấy điều đó
Mơ màng, mộng mơ, vẩn vơ
to dream away one's time
mơ mơ vẩn vơ không còn thì giờ
(thường), phủ lăm le tưởng tượng, mơ tưởng; cho là, tưởng rằng, với ý niệm rằng
I never dream of doing such a thing
tôi ko hề lúc nào nghĩ về cho tới chuyện thực hiện một điều như thế
to dream of something
mơ tưởng cho tới hình mẫu gì

Cấu trúc từ

to dream up
(thông tục) tưởng tượng đi ra, bịa ra
Có ý tưởng sáng tạo,ý tưởng
to dream of
không nghĩ về, quan hoài (về một điều gì đó) nữa

Hình thái từ

  • Ving : dreaming
  • Past: dreamt/dreamed
  • PP: dreamt/dreamed

Chuyên ngành

Xây dựng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
bubble * , castle in the air * , chimera , daydream , delusion , fancy , fantasy , hallucination , head trip , idea , image , imagination , impression , incubus , mental picture , nightmare , pie in the sky * , pipe dream * , rainbow , reverie , specter , speculation , thought , trance , vagary , wraith , ambition , aspiration , design , desire , flight of fancy * , hope , notion , wish , fiction , figment , illusion , phantasm , phantasma , vision , bubble , castle in the air , pipe dream , ideal , cloud-cuckoo-land , fantasia , phantasmagoria , revery , wild conceit
verb
be delirious , be moonstruck , be up in clouds , brainstorm , build castles in air , conceive , concoct , cook up * , crave , create , daydream , devise , envisage , fancy , fantasize , formulate , hallucinate , hanker * , hatch * , have a flash , have a nightmare , have a notion , have a vision , hunger , idealize , imagine , invent , long , lust , trang điểm , picture , pine , tìm kiếm for pot of gold , sigh , stargaze , sublimate , think , think up , thirst , visualize , muse , woolgather , apparition , aspiration , chimera , desire , expectation , fantasy , goal , hallucination , hope , ideal , illusion , image , nightmare , reverie , surreal , trance , vision , wish

Từ trái ngược nghĩa