elicited là gì

Bạn đang xem: elicited là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to elicit
Phân kể từ hiện nay tại eliciting
Phân kể từ quá khứ elicited
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại elicit elicit hoặc elicitest¹ elicits hoặc eliciteth¹ elicit elicit elicit
Quá khứ elicited elicited hoặc elicitedst¹ elicited elicited elicited elicited
Tương lai will/shall² elicit will/shall elicit hoặc wilt/shalt¹ elicit will/shall elicit will/shall elicit will/shall elicit will/shall elicit
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại elicit elicit hoặc elicitest¹ elicit elicit elicit elicit
Quá khứ elicited elicited elicited elicited elicited elicited
Tương lai were to elicit hoặc should elicit were to elicit hoặc should elicit were to elicit hoặc should elicit were to elicit hoặc should elicit were to elicit hoặc should elicit were to elicit hoặc should elicit
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại elicit let’s elicit elicit
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: overflow là gì