entrench là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to entrench
Phân kể từ hiện nay tại entrenching
Phân kể từ quá khứ entrenched
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại entrench entrench hoặc entrenchest¹ entrenches hoặc entrencheth¹ entrench entrench entrench
Quá khứ entrenched entrenched hoặc entrenchedst¹ entrenched entrenched entrenched entrenched
Tương lai will/shall² entrench will/shall entrench hoặc wilt/shalt¹ entrench will/shall entrench will/shall entrench will/shall entrench will/shall entrench
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại entrench entrench hoặc entrenchest¹ entrench entrench entrench entrench
Quá khứ entrenched entrenched entrenched entrenched entrenched entrenched
Tương lai were to entrench hoặc should entrench were to entrench hoặc should entrench were to entrench hoặc should entrench were to entrench hoặc should entrench were to entrench hoặc should entrench were to entrench hoặc should entrench
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại entrench let’s entrench entrench
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.