exceed là gì

Bạn đang xem: exceed là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to exceed
Phân kể từ hiện tại tại exceeding
Phân kể từ vượt lên khứ exceeded
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại exceed exceed hoặc exceedest¹ exceeds hoặc exceedeth¹ exceed exceed exceed
Quá khứ exceeded exceeded hoặc exceededst¹ exceeded exceeded exceeded exceeded
Tương lai will/shall² exceed will/shall exceed hoặc wilt/shalt¹ exceed will/shall exceed will/shall exceed will/shall exceed will/shall exceed
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại exceed exceed hoặc exceedest¹ exceed exceed exceed exceed
Quá khứ exceeded exceeded exceeded exceeded exceeded exceeded
Tương lai were to exceed hoặc should exceed were to exceed hoặc should exceed were to exceed hoặc should exceed were to exceed hoặc should exceed were to exceed hoặc should exceed were to exceed hoặc should exceed
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại exceed let’s exceed exceed
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: incorrect là gì