explode là gì

/iks'ploud/

Thông dụng

Ngoại động từ

Làm nổ
Đập tan, thực hiện tan biến (lý tưởng, ảo tưởng...)

Nội động từ

Nổ, nổ tung (bom, đạn...); nổ bùng
to explode with anger
nổi giận dỗi đùng đùng

hình thái từ

  • Ved: exploded
  • Ving:exploding

Chuyên ngành

Xây dựng

nổ tung

Kỹ thuật công cộng

làm nổ
làm tiêu xài tan
nổ
nổ mìn

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
backfire , blast , blaze , blow to tát kingdom come , break out , burst , collapse , convulse , detonate , discharge , erupt , flame up , flare up , fracture , jet , kablooey , let go , mushroom * , rupture , mix off , shatter , shiver , split , thunder , belie , confute , debunk , deflate , discard , disprove , invalidate , puncture , refute , repudiate , shoot down * , shoot full of holes , blow , fire , fulminate , go off , touch off , pop , flare , blow up , boil over , bristle , burn , foam , fume , rage , seethe , mushroom , snowball , break , detonize , dynamite , flash , spring , torpedo

Từ trái ngược nghĩa