features là gì

Bạn đang xem: features là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to feature
Phân kể từ hiện nay tại featuring
Phân kể từ quá khứ featured
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại feature feature hoặc featurest¹ features hoặc featureth¹ feature feature feature
Quá khứ featured featured hoặc featuredst¹ featured featured featured featured
Tương lai will/shall² feature will/shall feature hoặc wilt/shalt¹ feature will/shall feature will/shall feature will/shall feature will/shall feature
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại feature feature hoặc featurest¹ feature feature feature feature
Quá khứ featured featured featured featured featured featured
Tương lai were to feature hoặc should feature were to feature hoặc should feature were to feature hoặc should feature were to feature hoặc should feature were to feature hoặc should feature were to feature hoặc should feature
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại feature let’s feature feature
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: med là gì