flesh là gì

/fle∫/

Thông dụng

Danh từ

Thịt
Thịt, cùi (quả)
Sự mập, sự béo
to put on flesh
lên cân nặng, đồ sộ ra
to lose flesh
sút cân nặng, gầy còm đi
Xác thịt, thú nhục dục

Ngoại động từ

Kích mến (chó săn)
Làm mang đến hăng máu
Tập mang đến quen thuộc cảnh sập máu
Đâm (gươm...) nhập thịt
Vỗ đồ sộ, nuôi béo; thực hiện mang đến với domain authority với thịt
Nạo thịt (ở miếng domain authority nhằm thuộc)
Khai (đao...); (nghĩa bóng) khai (bút...)

Nội động từ

(thông tục) đồ sộ đi ra, với domain authority với thịt

Cấu trúc từ

to be flesh and blood
là người trần
flesh and blood
cơ thể vị domain authority vị thịt; loại người
Có thiệt, siêu hạng tượng
in the flesh
bằng xương vị thịt
One's own flesh and blood
Người ngày tiết mủ ruột thịt
to demand one's pound of flesh
đòi cho vừa mới nhất thôi
a thorn in someone's flesh
cái tua, người bị coi là vật cản vật
the world, the flesh and the devil
mọi loại trần ai bên trên đời
to flesh sth out
bổ sung đồ vật gi mang đến dồi dào

Chuyên ngành

Hóa học tập & vật liệu

thịt

Kinh tế

cùi (quả)
thịt
flesh cut
sự hạn chế thịt
flesh cut
vết hạn chế nhập thịt
to strip the flesh
xả thịt

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
beef , brawn , cells , corpuscles , fat , fatness , flesh and blood , food , meat , muscle , plasm , plasma , protoplasm , sinews , thews , weight , animality , carnality , homo sapiens , humanity , human nature , human race , living creatures , mortality , people , physicality , physical nature , race , sensuality , stock , world , earth , humankind , man , universe , body toàn thân , carnage , carnassial , carnate , carneous , carnification , carnify , carrion , carrion (decaying flesh). associated words: incarnate , corpulence , excarnate , excarnation , fleshiness , incarnation , kin , mankind , obesity , plumpness , pulp , pulp (of fruit) , realty , sensualappetites , skin , substance , trichina , trichinosis