hook on là gì

Bản dịch của "be hooked on" vô Việt là gì?

en

volume_up

be hooked on = vi rất yêu thích với loại gì

Bạn đang xem: hook on là gì

chevron_left

chevron_right

Bản dịch

EN

be hooked on {động từ} [thành ngữ]

volume_up

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ theo gót văn cảnh của "be hooked on" vô Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và rất có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Xem thêm: just là gì

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "be hooked on" vô một câu

In a recent interview she told a daily that she's not the kind vĩ đại be hooked on vĩ đại social networking sites throughout the day.

Get ready reader, you're about vĩ đại be hooked on a film...

Worldwide, around half a billion children and adults under the age of 35 are already -- or soon will be -- smokers, and many will be hooked on tobacco for life.

Xem thêm: technician là gì

Ringing means that the horseshoe must be hooked on the stake and that both ends of the horseshoe must clear the stake.

Take a moment vĩ đại consider that you might be hooked on the feeling that being in love brings pain.

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "be hooked on" vô giờ đồng hồ Việt