husband nghĩa là gì

Bản dịch

I would lượt thích vĩ đại thank you on behalf of my husband/wife and myself…

Bạn đang xem: husband nghĩa là gì

Hai phu nhân chồng tôi xin xỏ cảm ơn chúng ta vì như thế...

Ví dụ về kiểu cách dùng

We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .

Chúng tôi vô nằm trong sững sờ trước việc rời khỏi cút đột ngột của con cháu / anh / chị...

I would lượt thích vĩ đại thank you on behalf of my husband/wife and myself…

Hai phu nhân ck tôi xin xỏ cảm ơn chúng ta vì như thế...

Ví dụ về đơn ngữ

Xem thêm: stethoscope là gì

This means that she earned her title and position on her own merit, rather than thở it being simply a natural derivation from her husband's status.

She became increasingly erratic, throwing pots and pans at her husband, and once pushing her hands through a window, cutting herself.

Her husband was, "young, handsome, rich, and honest".

She is the wife of 9. 9 is the husband of 8.

She is survived by her husband, a daughter, a brother and a granddaughter.

Xem thêm: union là gì