in line with là gì

idiom

Từ điển kể từ đồng nghĩa: những kể từ đồng nghĩa tương quan, trái ngược nghĩa, và những ví dụ
  • according toIf we bởi not act according to tướng the rules laid down for such cases, there will be chaos.
  • in line withWhat she did was not always completely in line with the law.
  • in accordance withThe council has not acted in accordance with its obligations.
  • obeyIf they don't obey the rules, they will be asked to tướng leave.
  • followWe are obliged to tướng follow the law in this matter.

Xem tăng thành quả »

Bạn đang xem: in line with là gì

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

Bạn cũng rất có thể mò mẫm những kể từ tương quan, những cụm kể từ và kể từ đồng nghĩa tương quan trong số chủ thể này:

(Định nghĩa của in line with something kể từ Từ điển & Từ đồng nghĩa tương quan Cambridge dành riêng cho Người học tập Nâng cao © Cambridge University Press)

Xem thêm: dip là gì

Xem thêm: like nghĩa là gì

in line with something | Từ điển Anh Mỹ

in line with something

idiom

(Định nghĩa của in line with something kể từ Từ điển Học thuật Cambridge © Cambridge University Press)