in ruins là gì

Pedestrian crossings already existed more than thở 2000 years ago, as can be seen in the ruins of Pompeii.

Bạn đang xem: in ruins là gì

Lối qua quýt đàng dành riêng cho tất cả những người đi dạo tiếp tục tồn bên trên rộng lớn 2000 năm trước đó, như thể thấy trong tàn tích của Pompeii.

And the earth is being ruined in another way.

Trái khu đất đang dần bị tàn phá theo cách tiếp theo.

“The earth came to tát be ruined in the sight of the true God and the earth became filled with violence.”

“Thế-gian bấy giờ đều bại-hoại trước mặt mày Đức Chúa Trời và đầy-dẫy sự hung-ác”.

And the earth came to tát be ruined in the sight of the true God and the earth became filled with violence.”

Thế-gian bấy giờ đều bại-hoại trước mặt mày Đức Chúa Trời và đầy-dẫy sự hung-ác”.

“The earth came to tát be ruined in the sight of the true God and . . . became filled with violence,” notes Genesis 6:11.

Sáng-thế Ký 6:11 ghi: “Thế-gian bấy giờ đều bại-hoại trước mặt mày Đức Chúa Trời và đầy-dẫy sự hung-ác”.

The Bible reports: “The earth came to tát be ruined in the sight of the true God and the earth became filled with violence.

Kinh-thánh tường thuật: “Thế-gian bấy giờ đều bại-hoại trước mặt mày Đức Chúa Trời và đầy-dẫy sự hung-ác.

Spence (later knighted for this work) insisted that instead of re-building the old cathedral it should be kept in ruins as a garden of remembrance and that the new cathedral should be built alongside, the two buildings together effectively forming one church.

Spence (sau này được phong tước đoạt mang lại việc làm này) xác định rằng chứ không thi công lại thánh địa cũ, nó nên được lưu giữ nhập gò đổ nát như 1 quần thể vườn của việc tưởng vọng và thánh địa mới nhất nên được thi công ở kề bên, nhì tòa mái ấm cùng với nhau xây dựng một thánh địa một cơ hội hiệu suất cao.

Says Genesis 6:11, 12: “The earth came to tát be ruined in the sight of the true God and the earth became filled with violence.

Sáng-thế Ký 6:11, 12 nói: “Thế-gian bấy giờ đều bại-hoại trước mặt mày Đức Chúa Trời và đầy-dẫy sự hung-ác.

The Bible revealed that in contrast with what might be expected in an age of progress, people would be ruining the earth.

Kinh Thánh cho thấy thành phẩm ngược lại với những gì người ta mong ngóng nơi thời đại hiện đại, bại liệt người tao tiếp tục hủy hoại ngược khu đất.

Can we doubt that the earth is being ruined in God’s sight by such things —not to tát mention by the immorality that is so sánh rampant today?

Phải chăng bên dưới đôi mắt Đức Chúa Trời ngược khu đất đang được bị bỏ hoại vì thế những tệ trạng đó—chưa nói đến sự vô luân đang được tấp nập ngày nay? Chắc chắn!

Over 1,500 years into human history, “the earth came to tát be ruined in the sight of the true God and the earth became filled with violence.”

Sau Khi loại người hiện lên được rộng lớn 1.500 năm, “thế-gian bấy giờ đều bại-hoại trước mặt mày Đức Chúa Trời và đầy-dẫy sự hung-ác”.

The Bible record shows what kind of world existed then: “The earth came to tát be ruined in the sight of the true God and the earth became filled with violence.”

Lời trần thuật trong Kinh-thánh đã cho thấy trần thế nhập thời ấy như vậy nào: “Thế-gian bấy giờ đều bại-hoại trước mặt mày Đức Chúa Trời và đầy-dẫy sự hung-ác”.

‘Until the cities crash in ruins, to tát be without an inhabitant’

“Cho cho tới chừng những trở thành bị hoang-vu, ko dân ở”

Xem thêm: remember là gì

God replied: “Until the cities actually crash in ruins, to tát be without an inhabitant.”

Đức Chúa Trời đáp: “Cho cho tới chừng những trở thành bị hoang-vu, ko dân ”.

Humans will be in the process of ruining the earth when God steps in and stops them. —Psalm 92:7; Revelation 11:18.

Trong Khi quả đât đang bỏ hoại ngược khu đất, Đức Chúa Trời tiếp tục can thiệp và ngăn ngừa lại.—Thi-thiên 92:7; Khải huyền 11:18.

13 Pointing to tát yet another characteristic of Noah’s day, the Bible states: “The earth came to tát be ruined in the sight of the true God and the earth became filled with violence.”

13 Nêu lên điểm lưu ý không giống của thời Nô-ê, Kinh Thánh nói: “Thế-gian bấy giờ đều bại-hoại trước mặt mày Đức Chúa Trời và đầy-dẫy sự hung-ác”.

How does it feel to tát be in love with the woman who ruined our lives?

Cảm thấy thế nào là Khi yêu thương một người thiếu phụ tiếp tục hủy hoại cuộc sống thường ngày của bọn chúng ta?

Isaiah’s prophecy indicates that this will continue to tát be the case “until the cities actually crash in ruins, to tát be without an inhabitant, and the houses be without earthling man, and the ground itself is ruined into a desolation.”

Lời tiên tri của Ê-sai chứng minh rằng hiện tượng này sẽ kế tiếp “cho cho tới chừng những trở thành bị hoang-vu, không tồn tại dân , mái ấm không tồn tại người và khu đất tiếp tục nên hoang-vu cả”.

He will never be cut off while in office, and his work will not be undone or ruined by an inept successor.

Ngài sẽ không còn lúc nào bị truất truất phế Khi đang được tại vị, và việc làm của ngài ko bị bỏ qua hoặc phá hỏng bởi vì một người tiếp sau thiếu hụt năng lực.

It's probably in ruins, but I might be able to tát fix it up.

chắc nó cũng cũ nát rồi, tuy nhiên tôi thể sửa nó.

28 He resides in cities that will be brought to tát ruin,

28 Hắn sinh sống trong những trở thành tiếp tục bị hoang toàng tàn,

Blood is being spilled because true Christian values lie in ruins.

Máu đang sụp đổ vi những độ quý hiếm của Chúa.

These important topics will be developed in the public talk “Will Humans Ruin This Earth?”

Những điều bên trên tiếp tục được khai triển trong bài bác biểu diễn văn công cùng theo với tựa đề “Phải chăng quả đât tiếp tục hủy hoại ngược đất?”.

If you mistakenly put popularity first in your life, all the training you receive could be in vain and you could ruin your prospects for the future.

Nếu những em lầm lỡ, bịa đặt việc được người không giống yêu thích lên tiên phong hàng đầu trong cuộc sống, thì toàn bộ những gì những em luyện tập được rất có thể ăn hại và những em rất có thể hủy hoại triển vọng sau này.

Other ruins and pyramids can be found in many places throughout the country.

Người tao rất có thể thấy những tàn tích và kim tự động tháp không giống tại nhiều điểm từng nước.

Xem thêm: stethoscope là gì