input là gì

/´input/

Thông dụng

Danh từ

Cái mang lại vào
Lực truyền vô (máy...); loại năng lượng điện truyền vô (máy...)
(kỹ thuật) tư liệu ghi chép vì như thế ký hiệu (cung cấp cho vô PC năng lượng điện tử); sự hỗ trợ tư liệu (cho PC năng lượng điện tử)
(Ê-cốt) số chi phí cúng

Động từ

Cung cấp cho tư liệu (cho PC năng lượng điện tử)

Chuyên ngành

Xây dựng

sự đi vào, sự nhập, nguồn vào, lối vô, tín hiệu vào

Cơ khí & công trình

công suất vào
điện lượng vào

Hóa học tập & vật liệu

số liệu vào

Toán & tin cẩn

cái vào
nhập liệu
input class
lớp nhập liệu
input device
khối nhập liệu
input device
thiết bị nhập liệu
input subsystem
hệ thống con cái nhập liệu
input unit
khối nhập liệu
input unit
thiết bị nhập liệu
keyboard input
nhập liệu vì như thế bàn phím
variable factor input
nhập liệu nguyên tố phát triển thành đổi
hao phí (sản xuất)
ở đầu vào
quá trình nhập
thông tin cẩn vào

Giải mến VN: tin tức được đi vào PC nhằm người sử dụng cho những mục tiêu xử lý.

Bạn đang xem: input là gì

tín hiệu nhập

Điện lạnh

công suất đầu vào

Điện tử & viễn thông

đầu vô, nhập

Kỹ thuật cộng đồng

công suất chi thụ
cửa vào
lượng vào
input energy
năng lượng vào
input/output traffic control
sự điều khiển và tinh chỉnh lượng vào/ra
reference input
đại lượng vô quyết định chuẩn
ngõ vào
nguồn cấp cho nước
return water input
nguồn cấp cho (nước) vì thế nước về
steady input
nguồn cấp cho nước ổn định định
đầu nhập
đầu ra
đầu vào

Giải mến VN: tin tức được đi vào PC nhằm người sử dụng cho những mục tiêu xử lý.

dữ liệu nhập
input data set
tập (hợp) tài liệu nhập
input reader
bộ hiểu (dữ liệu) nhập
input register
thanh ghi tài liệu nhập
manual input
dữ liệu nhập thủ công
standard input (STDIN)
dữ liệu nhập chuẩn
STDIN (standardinput)
dữ liệu nhập chuẩn
dữ liệu vào

Xem thêm: take for là gì

Giải mến VN: tin tức được đi vào PC nhằm người sử dụng cho những mục tiêu xử lý.

input stream
dòng tài liệu vào
input-output data
dữ liệu vào-ra
nhập
ABIOS (AdvancedBasic Input/Output system)
hệ thống nhập/ xuất cơ phiên bản nâng cao
Advanced Basic Input/Output System (ABIOS)
hệ thống nhập/xuất cơ phiên bản nâng cao
analog input channel
kênh nhập tương tự
asymmetric input-output
nhập xuất ko đối xứng
automatic input
nhập tự động động
basic input / output system (BIOS)
hệ hạ tầng nhập/xuất
Basic Input/Output System (BIOS)
hệ nhập xuất cơ sở
basic input/output system (BIOS)
hệ thống nhập/xuất cơ bản
BIOCA (blockinput/output communication area)
vùng truyền thông nhập/xuất khối
BIOS (Basicinput/output System)
hệ thống nhập/xuất cơ bản
block input-output
nhập xuất khối
block input/output
nhập/xuất khối
block input/output communication area (BIOCA)
vùng truyền thông nhập/xuất khối
buffer input
nhập đệm
buffer input/output
sự nhập/xuất sở hữu đệm
capacitor input filter
bộ thanh lọc nhập tụ điện
capacitor input filters
lọc với tụ năng lượng điện nhập
card input
nhập bìa
channel input-output
nhập xuất kênh
character input/output function
hàm nhập/xuất ký tự
CHIO (channelinput/out put)
nhập xuất kênh
choke input filter
bộ thanh lọc với cuộn thừng nhập
choke input filter
mạch thanh lọc với cuộn thừng nhập
CIOCS (communicationinput/output control system)
hệ thống điều khiển và tinh chỉnh nhập/xuất truyền thông
column input cell
ô nhập vô cột
command input
nhập lệnh
data input
nhập dữ liệu
data input
mục nhập dữ liệu
data input
sự nhập dữ liệu
data input bus
buýt nhập dữ liệu
data input bus
kênh nhập dữ liệu
data input station
trạm nhập dữ liệu
deferred input-output
nhập xuất trì hoãn
device input queue
hàng đợi nhập thiết bị
direct input
nhập trực tiếp
direct input
sự nhập trực tiếp
direct input/output
nhập/xuất trực tiếp
dummy terminal input
nhập đầu cuối giả
external input
sự nhập kể từ ngoài
file input-output
nhập xuất file
film optical scanning device for input to tát computers
thiết bị quét dọn phim nhằm nhập vô máy tính
formatted input-output
nhập xuất theo đòi khuôn
formatted input/output
nhập/xuất đang được quyết định dạng
generation input stream
dòng nhập vạc sinh
graphical input
nhập họa
graphics input-output
nhập xuất trang bị họa
heat input
dòng nhiệt độ xâm nhập
I-O (Input-Output)
nhập-xuất
I/O (input/output)
nhập/xuất
I/O redirection (input/output redirection)
sự kim chỉ nan lại nhập/xuất
image input area
vùng nhập hình ảnh
information input
nhập thông tin
input alphabet
bảng chữ nhập
input area
vùng nhập
input block
khối nhập
input blocking factor
hệ số tạo nên khối nhập
input bound
giới hạn nhập
input buffer
bộ đệm nhập
input buffer amplifier
bộ khuếch tán đệm nhập
input bus
buýt nhập
input by codes
nhập tài liệu vì như thế mã
input cell
tế bào nhập liệu
input channel
kênh nhập
input class
lớp nhập liệu
input control
sự điều khiển và tinh chỉnh nhập
input data
dữ liệu nhập
input data
nhập dữ liệu
input data set
tập (hợp) tài liệu nhập
input device
khối nhập liệu
input device
dụng cụ nhập
input device
phương tiện nhập
input device
thiết bị nhập
input device
thiết bị nhập liệu
input element
bộ phận nhập
input element
phần tử nhập
input field
trường nhập
input file
tập tin cẩn nhập
input focus
tiêu điểm nhập
input function
hàm nhập
input information
thông tin cẩn nhập
input inhibit
sự cấm nhập
input job queue
hàng đợi việc làm nhập
input language
ngôn ngữ nhập
input line
dòng nhập
input manager
chương trình vận hành nhập
input mask
dấu hiệu nhập
input medium
môi ngôi trường nhập
input medium
phương tiện nhập
input message
thông báo nhập
input mode
chế chừng nhập
input operation
phép toán nhập
input order (a-no)
thứ tự động nhập
input output activity
hoạt động xuất nhập liệu
input panel
bảng nhập
input process
quá trình nhập
input protection
bảo vệ nhập
input protection
sự bảo đảm nhập
input queue
hàng việc làm ngóng nhập
input queue
hàng đợi nhập
input queue
hàng nhập
input reader
bộ hiểu (dữ liệu) nhập
input record
bản ghi nhập
input register
thanh ghi tài liệu nhập
input register
thanh ghi nhập
input routine
đoạn lịch trình nhập
input routine
thủ tục nhập
input routine
thường trình nhập
input screen
màn hình nhập
input section
đoạn nhập
input section
phần nhập
input semantics
ngữ nghĩa nhập
input sequence
dãy nhập
input specifications
đặc miêu tả nhập
input speed
tốc chừng nhập
input statement
câu mệnh lệnh nhập
input statement
lệnh nhập
input station
trạm nhập
input storage
bộ tàng trữ nhập
input storage
bộ ghi nhớ nhập
input storage
vùng ghi nhớ nhập
input stream
luồng nhập
input stream
dòng nhập
input stream control
sự điều khiển và tinh chỉnh loại nhập
input stream queue
hàng loại nhập
input subsystem
hệ thống con cái nhập
input subsystem
hệ thống con cái nhập liệu
input subsystem
tiểu hệ nhập
input system
hệ thống nhập
input terminal
thiết bị đầu cuối nhập
input unit
khối nhập liệu
input unit
đơn vị nhập
input unit
dụng cụ nhập
input unit
phương tiện nhập
input unit
thiết nhập
input unit
thiết bị nhập
input unit
thiết bị nhập liệu
input validation
hợp lệ nhập
input variable
biến nhập
input work
công việc nhập
input work queue
hàng việc làm ngóng nhập
input work queue
hàng đợi việc làm nhập
input work queue
hàng nhập
input-capable field
trường hoàn toàn có thể nhập
input-output
nhập xuất
input-output unit
thiết bị nhập-xuất
input/output (I/O)
nhập/xuất
input/output adapter (IOA)
bộ thích nghi nhập/xuất
input/output address
không gian trá địa điểm nhập/xuất
input/output area
vùng nhập/xuất
input/output buffer
bộ đệm nhập/xuất
input/output buffer
vùng đệm nhập/xuất
input/output bus
buýt nhập/xuất
input/output channel
kênh nhập/xuất
Input/Output Configuration Program (IOCP)
chương trình thông số kỹ thuật nhập/xuất
input/output control
sự điều khiển và tinh chỉnh nhập/xuất
input/output control system (IOCS)
hệ thống điều khiển và tinh chỉnh nhập/xuất
input/output control unit
bộ điều khiển và tinh chỉnh nhập/xuất
input/output controller
bộ điều khiển và tinh chỉnh nhập/xuất
input/output device
thiết bị nhập/xuất
input/output file
tệp nhập/xuất
input/output file
tập tin cẩn nhập/xuất
input/output instruction
lệnh nhập/xuất
input/output interface
giao diện nhập/xuất
input/output interrupt
ngắt nhập/xuất
input/output interrupt
sự ngắt nhập/xuất
input/output interrupt identification
sự nhận dạng ngắt nhập/xuất
input/output interrupt indicator
bộ chỉ báo ngắt nhập/xuất
input/output interruption
sự ngắt nhập/xuất
input/output library
thư viện nhập/xuất
input/output limited
giới hạn vì như thế nhập/xuất
input/output limited
giới hạn nhập/xuất
input/output list
danh sách nhập/xuất
input/output order
thứ tự động nhập/xuất
input/output port
cổng nhập/ xuất
input/output port
cổng nhập/xuất
input/output problem determination (IOPD)
sự xác lập yếu tố nhập/xuất
input/output processing
sự xử lý nhập/xuất
input/output processor (IOP)
bộ xử lý nhập/xuất
input/output redirection (I/O redirection)
sự kim chỉ nan lại nhập/xuất
input/output referencing
sự tham ô chiếu nhập/xuất
input/output register
thanh ghi nhập/xuất
input/output routines
thủ tục nhập/xuất
input/output section
phần nhập/xuất
input/output statement
câu mệnh lệnh nhập/xuất
input/output supervisor (IOS)
bộ giám sát nhập/xuất
input/output switching (IOS)
chuyển mạch nhập/xuất
input/output system (IOP)
hệ thống nhập/xuất
input/output system (IOS)
hệ thống nhập/xuất
input/output traffic control
sự điều khiển và tinh chỉnh lượng nhập/xuất
input/output transaction area (IOTA)
vùng giao dịch thanh toán nhập/xuất
input/output unit
đơn vị nhập/xuất
input/output window
cửa bong nhập/xuất
input/output-bound
giới hạn nhập/xuất
interactive graphical input
nhập hình đồ họa tương tác
internal input signal
tín hiệu nhập ngoại bộ
IOA (input/output adapter)
bộ điều hợp ý nhập/xuất
IOC (input/output controller)
bộ điều khiển và tinh chỉnh nhập/xuất
IOCP (input/output configuration program)
chương trình thông số kỹ thuật nhập/xuất
IOCS (input/output control system)
hệ thống điều khiển và tinh chỉnh nhập/xuất
IOIRV (input/output interrupt request vector)
vectơ đòi hỏi ngắt nhập/xuất
IOP (input/output processor)
bộ xử lý nhập/ xuất
IOPD (input/output problem determination)
sự xác lập yếu tố nhập/ xuất
IOS (input/output supervisor)
bộ giám sát nhập/xuất
IOS (input/output system)
hệ thống nhập/ xuất
IOTA (input/output transaction area)
vùng giao dịch thanh toán nhập/xuất
job input
sự nhập công việc
job input file
tập tin cẩn nhập công việc
job input stream
dòng nhập công việc
keyboard input
nhập liệu vì như thế bàn phím
line input
nhập chữ
line input
nhập dòng
manual input
dữ liệu nhập thủ công
manual input
nhập thủ công
manual input
sự nhập vì như thế tay
manual input
sự nhập thủ công
master input file
tập tin cẩn nhập chính
master input/output control block
khối điều khiển và tinh chỉnh nhập/xuất chính
MIOCB (masterinput/output control block)
khối điều khiển và tinh chỉnh nhập/xuất chính
NetBIOS (NetworkBasic Input Output System)
hệ thống xuất nhập chuẩn chỉnh bên trên mạng
no-input zone
vùng ko nhập
output input field
trường xuất nhập
parallel input /output
nhập/xuất tuy vậy song
parallel input serial output (PISO)
nhập tuy vậy song xuất nối tiếp
parallel input-parallel output (PIPO)
nhập tuy vậy song-xuất tuy vậy song
parallel input-parallel output (PIPO)
nhập-xuất tuy vậy song
parallel input/output
nhập/ xuất tuy vậy song
physical input device
thiết bị nhập vật lý
PIPO (parallelinput-parallel output)
nhập tuy vậy song-xuất tuy vậy song
PISO (parallelinput serial output)
nhập tuy vậy song-xuất nối tiếp
process input-output devices
thiết bị nhập-xuất của quá trình
random-access input/output
nhập/xuất truy nhập ngẫu nhiên
random-access input/output
vào/ra truy nhập ngẫu nhiên
read-only memory basic input/output system (ROMBIOS)
hệ thống nhập/xuất cơ phiên bản của cục ghi nhớ chỉ đọc
row input cell
ô nhập sản phẩm vào
serial input-parallel output (SIPO)
nhập nối tiếp-xuất tuy vậy song
serial input-serial output (SISO)
nhập nối tiếp-xuất nối tiếp
serial input/output
nhập/xuất tuần tự
serial input/output (SIO)
nhập/ xuất nối tiếp
SIO (serialinput/output)
nhập/ xuất nối tiếp
SIPO (serialinput-parallel output)
nhập nối tiếp-xuất tuy vậy song
SISO (serialinput-serial output)
nhập nối tiếp-xuất nối tiếp
standard input
nhập chuẩn
standard input (STDIN)
dữ liệu nhập chuẩn
standard input (STDIN)
thiết bị nhập chuẩn
STDIN (standardinput)
dữ liệu nhập chuẩn
STDIN (standardinput)
thiết bị nhập chuẩn
system input
nhập hệ thống
system input-output
nhập xuất hệ thống
two-input data table
bảng kê nhập tài liệu đôi
user input area
vùng nhập của những người dùng
variable factor input
nhập liệu nguyên tố phát triển thành đổi
VIO (virtualinput/output)
nhập/ xuất ảo
virtual input-output
nhập xuất ảo
virtual input/output (VIO)
nhập/ xuất ảo
virtual input/output area
vùng nhập/ xuất ảo
vision input module
môđun nhập hình ảnh
voice input
sự nhập tín hiệu thoại
lối vào
sự đem vào
sự nhập
buffer input/output
sự nhập/xuất sở hữu đệm
data input
sự nhập dữ liệu
direct input
sự nhập trực tiếp
external input
sự nhập kể từ ngoài
job input
sự nhập công việc
manual input
sự nhập vì như thế tay
manual input
sự nhập thủ công
voice input
sự nhập tín hiệu thoại
vào

Kinh tế

đầu vào
nhập (dữ liệu vô máy tính)
nhập lượng
input-oriented budgeting
nhập lượng-xuất lượng
input-oriented budgeting
xuất-nhập lượng
input-output
phân tích xuất-nhập lượng
input-output analysis
hệ số nhập lượng-xuất lượng
input-output coefficient
hệ số nhập lượng-xuất lượng
input-output table
bảng xuất-nhập lượng
total input
tổng nhập lượng

Xem thêm: incense là gì

sự đem vào