inquire là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to inquire
Phân kể từ hiện nay tại inquiring
Phân kể từ vượt lên trước khứ inquired
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại inquire inquire hoặc inquirest¹ inquires hoặc inquireth¹ inquire inquire inquire
Quá khứ inquired inquired hoặc inquiredst¹ inquired inquired inquired inquired
Tương lai will/shall² inquire will/shall inquire hoặc wilt/shalt¹ inquire will/shall inquire will/shall inquire will/shall inquire will/shall inquire
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại inquire inquire hoặc inquirest¹ inquire inquire inquire inquire
Quá khứ inquired inquired inquired inquired inquired inquired
Tương lai were to inquire hoặc should inquire were to inquire hoặc should inquire were to inquire hoặc should inquire were to inquire hoặc should inquire were to inquire hoặc should inquire were to inquire hoặc should inquire
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại inquire let’s inquire inquire
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.