instance là gì

/'instəns/

Thông dụng

Danh từ

Thí dụ, ví dụ (chứng minh, minh hoạ)
for instance
ví dụ chẳng hạn
Trường thích hợp cá biệt
in this instance
trong tình huống đơn lẻ này
(pháp lý) sự xét xử
court of first instance
toà án sơ thẩm
at the instance of
theo ý kiến đề xuất của, bám theo sự khêu ý của
in the first instance
lúc đầu; ban đầu

Ngoại động từ

Đưa (sự khiếu nại...) thực hiện ví dụ

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Thời điểm, ví dụ, (v) thực hiện ví dụ, mang đến ví dụ

Toán & tin tưởng

phiên bản

Giải mến VN: Trong xây dựng phía đối tượng người tiêu dùng, đối tượng người tiêu dùng (instance) được hiểu ̣là một phiên bạn dạng của một tấm (class). Ví dụ như tớ sở hữu lớp Clist, Khi chạy công tác một đối tượng người tiêu dùng myList được tạo nên nhằm người sử dụng.

Bạn đang xem: instance là gì

data instance
phiên bạn dạng dữ liệu
default instance
phiên bạn dạng đem định
document instance
phiên bạn dạng tài liệu
document instance set
tập phiên bạn dạng tài liệu
instance of a subprogram
phiên bạn dạng của một công tác con

Xây dựng

thời điểm

Kỹ thuật công cộng

nấc
đối tượng

Giải mến VN: Trong xây dựng phía đối tượng người tiêu dùng, đối tượng người tiêu dùng (instance) được hiểu ̣là một phiên bạn dạng của một tấm (class). Ví dụ như tớ sở hữu lớp Clist, Khi chạy công tác một đối tượng người tiêu dùng myList được tạo nên nhằm người sử dụng.

instance variable
biến đối tượng
mẫu
thực thể
instance ID
ID thực thể
instance of subprogram
thực thể của công tác con
instance variable
biến thực thể
query instance
thực thể hỏi
query instance
thực thể vấn tin
trường hợp
tức thời
ví dụ

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
case history , case in point , detail , example , exemplification , exponent , ground , illustration , item , occasion , occurrence , particular , precedent , proof , reason , representative , sample , sampling , specimen , time , case , action , cause , suit , insistency , pressing , circumstance , exception , happening , persistency , request , solicitation , suggestion , urgency
verb
adduce , cite , exemplify , illustrate , mention , quote , refer , show , specify , case , detail , example , illustration , occasion , occurrence , precedent , proof , request , specimen , suggestion , suit , time

tác fake

Xem thêm: sweatshop là gì

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: quotient là gì