intake là gì

/ˈɪnˌteɪk/

Thông dụng

Danh từ

Điểm lấy nước nhập (sông moi, ống bơm...)
Sự lấy vào; vật lấy vào; lượng lấy vào
a small pipe has little intake
một hình mẫu tẩu nhỏ lấy dung dịch chẳng được bao nhiêu
Đường hầm thông khá (trong mỏ)
Chỗ eo (bít vớ, ống dẫn nước...)
Đất khẩn hoang (ở vùng lầy)

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Sự hấp thụ, sự mút hút nhập, cửa ngõ hấp thụ, lỗ mút hút, ống mút hút,(v) hấp thụ, mút hút nhập, ụp vào

Cơ khí & công trình

sự mút hút nạp
sự thu vào

Hóa học tập & vật liệu

sự cho thêm nữa vào

Xây dựng

sự lấy nước vào

Điện

hồ lấy nước

Kỹ thuật cộng đồng

lượng vào
intake discharge
lưu lượng vào
lỗ hút
lỗ rót
ống bơm

Giải quí EN: 1. an opening for air, water, fuel, or other fluid.an opening for air, water, fuel, or other fluid.2. the quantity of the fluid taken in.the quantity of the fluid taken in.. Giải quí VN: Một hình mẫu ống sử dụng cho tới không gian, nước, hóa học lỏng chảy qua quýt.2.Khối lượng hóa học lỏng được mút hút nhập ống.

Bạn đang xem: intake là gì

sự mút hút vào
sự vào

Địa chất

sự mút hút, (đường) lò dông nhập

tác fake

Xem thêm: take for là gì

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: incorrect là gì