juggle là gì

/'dʒʌgl/

Thông dụng

Danh từ

Trò tung hứng, trò múa rối
Sự lừa bịp, sự lừa gạt

Nội động từ

Tung hứng, múa rối
( juggle with) lừa bịp, lừa dối; xuyên tạc
to juggle with someone
lừa bịp ai
to juggle with facts
xuyên tạc sự việc

( with st): xử lý một cơ hội khôn khéo,tinh anh tế

Bạn đang xem: juggle là gì

Ngoại động từ

Lừa bịp; sử dụng mánh lới nhằm lừa
to juggle someone out of something
lừa bịp ai lấy loại gì
to juggle something away
dùng mánh lới nhằm lấy loại gì

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
alter , beguile , betray , bluff , change , conjure , delude , disguise , doctor * , double-cross , fix , humbug * , illude , maneuver , manipulate , misrepresent , modify , perform magic , prestidigitate , shuffle , take in , tamper with , trim , falsify , mislead , reorganize

Từ trái ngược nghĩa

Xem thêm: sweatshop là gì