latter là gì

/´lætə/

Thông dụng

Tính kể từ, cấp cho .đối chiếu của .late

Sau nằm trong, mới gần đây, mới mẻ đây
in these latter days
trong thời kỳ mới gần đây nhất, nhập thời đại bọn chúng ta
Sau, loại nhì (đối lại với former)
the latter half of the century
nửa sau của thế kỷ

Đại từ

(the latter) khuôn mẫu sau; người sau (đối lại với former)
of these two men, the former is dead, the latter is still alive
trong nhì người tê liệt, người trước tiếp tục bị tiêu diệt, người sau còn sống
latter end
sự xong xuôi, sự chết

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
closing , eventual , final , following , hindmost , lag , last , last-mentioned , later , modern , rearmost , recent , second , terminal , ultimate , foregoing , preceding , previous , concluding , latest , subsequent , succeeding

Từ ngược nghĩa