mẫu kế hoạch cá nhân thực hiện chỉ thị 05

Công ty luật ACC xin gửi tới khách hàng mẫu kế hoạch thực hiện chỉ thị 05-CT/TW học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mẫu kế hoạch thực hiện chỉ thị nêu rõ mục đích, yêu cầu thực hiện chỉ thị, nội dung thực hiện chỉ thị… dưới đây, hy vọng rằng với những thông tin ACC cung cấp, quý khách hàng có thể lập được kế hoạch thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW cho mình.

ke-hoach-thuc-hien-chi-thi-05
Mẫu kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính Trị(ảnh minh họa)

1. Mẫu kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính Trị

Bạn đang xem: mẫu kế hoạch cá nhân thực hiện chỉ thị 05

Dưới đây công ty Luật ACC xin gửi tới quý khách hàng mẫu kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính Trị, cụ thể như sau:

ĐẢNG BỘ TỈNH…..Huyện…………..ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ….., ngày ….tháng ….năm 

KẾ HOẠCH

thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

—–

Thực hiện Kế hoạch số …….., ngày………. của Ban Thường vụ Tỉnh ủy………về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”năm 2021; Ban Thường vụ Huyện ủy ……….xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của từng tổ chức và cá nhân, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị trong năm 2021.

Việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, tránh qua loa, hình thức, lãng phí; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và các nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

II- NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 • Cấp ủy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, cơ quan, đơn vị trong năm
 • Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021. Chú trọng lựa chọn những nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạotổ chức thực hiện có hiệu quả; tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm những vụ việc, vấn đề gây bức xúc, nổi cộm, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội.

2. Tổ chức tốt việc học tập chuyên đề  đăng  làm theo Bác năm 2021

 • Chỉđạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc nghiên cứu, quán triệt, học tập chuyên đề và đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 (Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ có văn bản riêng).
 • Sauhọc tập, các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức thảo luận về nội dung chuyên đề, liên hệ với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đảng bộ, đề xuất các giải pháp thực hiện, đồng thời gợi ý để cán bộ, đảng viên chọn việc đăng ký làm theo Bác thiết thực, hiệu quả. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị cần phát huy vai trò gương mẫu, ý thức trách nhiệm trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng kế hoạch cụ thể, đăng ký việc làm theo Bác sát với chức trách, nhiệm vụ được giao để cấp ủy, chi bộ, các đoàn thể giám sát việc thực hiện và làm cơ sở để đánh giá, xếp loại đảng viên năm 2021 (theo mẫu đăng  hoặc lồng trong bản cam kết như năm 2020).

3. Tổ chức sơ kết năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể,  nhân tiêu biểu giai đoạn 2016  2021

 • Cấp huyện: Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HồChí Minh (Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ  văn bản riêng).
 • Các Đảng bộ trực thuộc: tổ chức sơ két 05 năm thực hiện Chỉ thị 05, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu (có thể tổ chức riêng hoặc gắn với Hội nghị sơ kết 6 tháng công tác xây dựng Đảng).

+  Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, trong đó nêu bật công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả nổi bật, những tồn tại, hạn chế, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gửi báo cáo về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) trước ngày 19/3/2021.

4. Nâng cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Quy định của Trung ương về vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp như: Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012, của Ban Bí thư (khóa XI) về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016, của Bộ Chính trị, khóa XII về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”, Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018, của Ban chấp hành Trung ương, khóa XII về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên BanChấp hành Trung ương”.; Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”, Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Chỉ thị 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong khối cơ quan hành chính, quản lý nhà nước.

 • Nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp trong việc học tập và làm theo Bác bằng nhữngviệc làm cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh
 • Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong tự phê bình và phê bình; đưa nội dung tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ theo Kết luận số 18- KL/TW,ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp thực hiện việc tiếp dân định kỳ, hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe ý kiến của nhân dân, thực hiện tốt việc đối thoại với nhân dân, kịp thời xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là về những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “ tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên.
 • Tiếp tục rà soát, xây dựng, bổ sung các chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp theo nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với từng ngành, lĩnh vực và phù hợp với các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, văn bản pháp quy của Nhà nước, quy định hiện hành của địa phương, cơ quan, đơn vị.

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên  nhân dân

 • Các cấp ủy đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên, các phương tiện thông tin đại chúng. Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập, làm theo những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện của địa phương. Đa dạng các hình thức tổ chức: tọa đàm, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề, hội thi … để tăng cườngtuyên truyền, phổ biến tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng và trong nhân dân trên phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội. Tăng cường tuyên truyền về những điển hình tiên tiến, mô hình hay, kinh nghiệm tốt, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí

6. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

 • Ban Chỉ đạo 35 của huyện chủ động, tích cực tham mưu giúp cấp uỷ chỉ đạo tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Thông tin kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, của huyện tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời những vấn đề mới nảy sinh, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

7. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có hiệu quả

Rà soát, đánh giá chất lượng các mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở địa phương, đơn vị. Trên cơ sở đó, lựa chọn các mô hình thực sự có hiệu quả để tiếp tục duy trì và nhân rộng (chú trọng chất lượng chứ không chạy theo số lượng), dừng các mô hình không hiệu quả. Định hướng xây dựng mô hình mới theo nội dung chuyên đề 2021, định kỳ đánh giá việc tổ chức thực hiện bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

8. Công tác kiểm tra, giám sát

 • Cấp ủy đảng các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2021 gắn với thực hiện nhiệm vụchính trị của địa phương, đơn vị.
 • Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội trong việc giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013, của Ban chấp hành Trung ương, khóa XI về việc “Ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội”. Thực hiện nghiêm Quyết định số 99- QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành hướng dẫn khung để các cấp uỷ, tổ chức đảng Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 • Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
 • Định kỳ hằng quý, 6 tháng, cuối năm gửi báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy để tổng hợp).
 • Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên phụ trách xã có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tại các đơn vị được phân công phụ trách.
 • Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đưa nội dung kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về nội dung này vào chương trình kiểm tra, giám sát của Huyện ủy năm
 • Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội huyện tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện, của ngành, đoàn thể trong năm 2021; với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.
 • Đài truyền thanh huyện xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, chuyên đề năm 2021 gắn với tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; chú trọng tuyên truyền các mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnhvực.
 • Ban Tuyên giáo Huyện uỷ: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, các ban xây dựng đảng của Huyện ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 theo kế hoạch tại các tổ chức cơ sở đảng; tổng hợp báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo quy định. Phối hợp với Ủy ban kiểm tra Huyện ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Huyện ủy năm/

Nơi nhận:

 • Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để báo cáo)
 • Thường trực Huyện ủy;
 • Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện;
 • Uỷ ban nhân dân huyện;
 • Các Tổ chức CSĐ trực thuộc Huyện ủy;
 • Lưu Văn phòng Huyện ủy.

2. Bản đăng ký cá nhân thực hiện chỉ thị 05-ct/tw nqtw 4 (khóa xi xii) năm 2017

Bản đăng ký cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của giáo viên là một trong những mẫu văn bản nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng có nhu cầu. Hiểu được điều đó, dưới đây công ty Luật ACC chúng tôi xin cung cấp tới quý khách hàng mẫu bản đăng ký cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của giáo viên, chi tiết như sau:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Họ và tên: ……………………

Chức vụ: Giáo viên

Sinh hoạt Đảng tại: Chi bộ Trường …………………

Đơn vị công tác: Trường TH…………….

Sau khi học tập, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kế hoạch số 03-KH/ĐU ngày 04/10/2016 của Đảng ủy xã Vũ Linh; Kế hoạch số 113/KH-SGD ĐT ngày 05/10/2016 của Sở giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch số 17/KH-TH & THCS……….. về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn số 12 – HD/HU ngày 10/10/2016 của huyện ủy Yên Bình về xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị;

Bản thân tôi xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

1. Nhận thức của bản thân trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

– Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị có tầm quan trọng to lớn trong chỉnh đốn đảng, chỉnh đốn nhận thức tư tưởng, hành động của mỗi Đảng viên, để Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh.

– Mỗi Đảng viên không chỉ nắm vững nội dung tinh thần nghị quyết mà còn đề ra giải pháp quyết tâm thực hiện hiệu quả trong thực tiễn công tác.

– Luôn tự phê bình và phê bình nêu cao tính gương mẫu của mỗi Đảng viên

– Không ngừng đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động trong đảng, hệ thống chính trị và nhân dân. Từ đó trở thành việc làm tự giác, thường xuyên góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức.

– Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, với thực tiễn nhiệm vụ chính trị, lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm tiêu chuẩn đánh giá, phân loại giáo viên, Đảng viên.

2. Kế hoạch thực hiện:

2.1. Trách nhiệm cá nhân trong việc triển khai thực hiện kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

– Là một giáo viên, đảng viên tôi nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc triển khai thực hiện kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

1. Về tư tưởng chính trị

– Bản thân luôn trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

– Bản thân tôi luôn yên tâm công tác và chấp hành tốt nội quy, quy chế của ngành, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt cuộc vận động “hai không” và thực hiện tốt các cuộc vận động khác.

– Bản thân tôi không ngừng học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, cũng như trình độ lí luận chính trị cụ thể như: Về chuyên môn tham gia đầy đủ, nghiêm túc các đợt học tập bồi dưỡng chuyên môn hè do phòng giáo dục tổ chức. Về chính trị tham gia đầy đủ các buổi học chính trị tại phòng giáo dục Huyện Yên Bình các đợt học tập nghị quyết do Đảng uỷ xã tổ chức.

Xem thêm: screw up là gì

2. Về Đạo đức, lối sống, tác phong, phong cách làm việc.

– Thực hiện nghiêm quy định của ban chấp hành trung ương về những điều đảng viên kkông được làm và hưỡng dẫn của Ủy Ban kiểm tra Trung ượng về việc thực hiện quy định này.

– Gương mẫu, đi đầu trong đấu tranh phong chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm khi vi phạm, quyết tâm sửa chữa, khắc phục.

– Khiêm tốn, giản dị, trung thực chống bệnh thành tích, hình thức, quan liêu.

– Luôn quan tâm gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của học sinh, phụ huynh. Luôn biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến tham gia của đồng nghiệp, cấp trên

3. Về tự phê bình, phê bình

– Gương mẫu trong tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

– Trong tự phê bình và phê bình phải thật sự cầu thị, tự giác, trung thực, chân thành công tâm, không hữu khuynh, né tránh, chạy theo chủ nghĩa thành tích; khi có khuyết điểm phải nhận khuyết điểm và phải có kế hoạch sửa chữa; kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng phê bình để nói xấu, bôi nhọ, hạ uy tín của nhau.

– Có tình đồng chí, đồng nghiệp, thương yêu lẫn nhau, thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.

4. Về quan hệ giữa nhân dân

– Để gắn bó với dân, giữ vững mối liên hệ giữa cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tôi xin đăng ký làm theo những việc sau:

– Biết nhận rõ phải, trái, giữ gìn lập trường, quan điểm của Đảng.

– Luôn luôn xung phong, gương mẫu trong trong công tác, luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính.

– Bất kỳ khó khăn đến mức nào cũng kiên quyết làm đúng chính sách và nghị quyết của Đảng, làm gương cho quần chúng. Luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân, trước Đảng, kiên quyết chống lại chủ nghĩa cá nhân;

– Nêu gương trong ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, làm việc với thái độ khách quan, công tâm, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của quần chúng, chủ động đối thoại với nhân dân kip thời xem xét, giải quyết những kiến nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân, thực sự là công bộc của nhân dân.

– Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ của công dân nơi cư trú.

– Có phong cách ứng sử văn hóa, nhân văn trên tinh thần yêu dân, trọng dân, vi dân kiên quyêt đấu tranh với những biểu hiện vô cảm quan liêu, của quyền, hách dịch và hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân.

e.Về trách nhiệm trong lao động công tác, học tập và thực hiện chức trách,nhiệm vụ được giao.

– Có ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập,nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức khoa học công nghệ hiện đại, các sáng kiến kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, công tác, học tập.

– Chủ động, sáng tạo, tư duy độc lập, tự chủ găn liền tư duy với thực tiễn; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, lời nói thống nhất với hành động.

– Hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; không lạm dụng quyền hạn khi giải quyết công việc .

– Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân “lợi ích nhóm”.

5. Về thực hiện nguyên tắc “tập trung dân chủ”; mở rộng và phát huy dân chủ, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật.

– Luôn rèn luyện bản lĩnh vững vàng, có niềm tin vào mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng. Luôn luôn trung thực với mình, thể hiện qua công việc chuyên môn.

– Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập chung dân chủ; coi trọng và phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức, cơ quan .

– Gương mẫu chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công điều động của tổ chức, thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng, quy chế, quy định và nội quy của tổ chức, cơ quan.

6. Về đoàn kết nội bộ

– Trong công việc ngoài thực hiện đúng nguyên tắc, bản lĩnh, lý trí cần phải thương yêu, đồng cảm và chia sẻ với đồng chí, đồng nghiệp. Tạo sự hiểu biết, tin cậy nhau giưa các đảng viên trong chi bộ.

– Xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ hợp tác tốt với đồng chí ,đồng nghiệp để cùng tiến bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ

– Chân thành giúp đỡ đồng chí đồng nghiệp trong công tác, trong cuộc sống, bảo vệ uy tín danh dự của đồng chí, đồng nghiệp, không tranh công, đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm cho người khác

– Tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị- xã hội nơi công tác, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ bè phái gây mất đoàn kết nội bộ trong nhân dân.

2.2. Về thực hiện nhiệm vụ được cấp ủy, cơ quan giao

– Năm học ………………… tôi được giao dạy toán lớp 8C, Toán lớp 6A, 6B và Tổ trưởng tổ khoa học tự nhiên.

+ Công tác tổ trưởng:

– Thường xuyên có kế hoạch hoạt động theo từng tháng, sinh hoạt chuyên môn theo đúng quy định. Bám sát và chỉ đạo các tổ viên thực hiện tốt công tác soạn giảng.

– Thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở các tổ viên thực hiên đúng quy chế chuyên môn, hàng tháng có đáng giá xếp loại giáo viên, đúng quy định, đúng năng lực, đúng nhiệm vụ của từng thành viên.

+ Giảng dạy: Luôn soạn giảng theo đúng phân phối chương trình, soạn trước hai bài theo đúng quy định, không cắt xén chương trình, không dạy dồn dạy ghép. Đánh giá chất lượng theo đúng lực học của học sinh. Đảm bảo ngày giờ công đầy đủ, ra vào lớp đúng giờ quy định.

+ Các công tác khác :

– Nhà trường: Tham gia đầy đủ nhiệt tình mọi phong trào hoạt động của trường, công đoàn, đội.

2.3. Biện pháp rèn luyện, phấn đấu của bản thân về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị:

– Tích cực nghiên cứu, học tập và tham gia tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng.

– Đổi mới tác phong làm việc, tác phong công tác, nhất là phong cách công tác gần dân, tôn trọng nhân dân, có trách nhiệm với học sinh, sâu sát tới học sinh

– Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức trong sáng, gương mẫu khiêm tốn giản dị, chống bệnh thành tích, hình thức.

– Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cự, quan liêu, tham nhũng.

– Phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, thực hiện nghiêm nguyên tắc “Tập trung dân chủ”, thực hiện tốt

– Nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm.

Xác nhận của chi bộ….…., ngày……. tháng….năm…… Người lập kế hoạch cá nhân

3. Giới thiệu dịch vụ pháp lý của Công ty Luật ACC

Đến với ACC chúng tôi, Quý khách sẽ được cung cấp những dịch vụ tư vấn tốt nhất với đội ngũ Luật sư dày dặn kinh nghiệm cùng với chuyên viên pháp lý luôn có mặt trên 63 tỉnh/thành phố đã và đang thực hiện dịch vụ tư vấn pháp lý.

>>>Tại đây, ACC cũng cung cấp thông tin về Mẫu Bản Cam Kết Chịu Trách Nhiệm (Cập Nhật 2022) tại đây, kính mời bạn đọc tham khảo!!

Trên đây là toàn bộ thông tin của Công ty Luật ACC về mẫu kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính Trị. Nếu quý khách hàng còn bất cứ thắc mắc gì liên quan đến mẫu kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính Trị, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua tổng đài tư vấn hoặc gửi thư theo các thông tin dưới đây. Chúng tôi hy vọng nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý khách hàng để chúng tôi ngày một chuyên nghiệp hơn:

Hotline: 1900.3330

Zalo: 0846967979

Gmail: [email protected]

Xem thêm: body shop là gì

Website: vssrorgvn.org.vn