mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế trước thời hạn

Cùng Công ty Luật ACC tìm hiểu mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế trước thời hạn 2023. Mời Quý độc giả theo dõi bài viết dưới đây.

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế trước thời hạn
Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế trước thời hạn

Hợp đồng kinh tế là gì?

Bạn đang xem: mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế trước thời hạn

Pháp luật hiện hành  không có khái niệm cụ thể về Hợp đồng kinh tế, dựa vào những quy định pháp luật về kinh tế ta có thể hiểu hợp đồng kinh tế là sự thoả thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hoá, dịch vụ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và các thoả thuận khác có mục đích kinh doanh với sự quy định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình.

Căn cứ chấm dứt hợp đồng kinh tế

Các căn cứ để chấm dứt hợp đồng kinh tế bao gồm:

+ Theo thỏa thuận của các bên chủ thể;

+ Theo quy định tại hợp đồng để thông báo chấm dứt;

+ Một trong các bên có hành vi vi phạm nghĩa vụ cơ bản tại hợp đồng.

+ Có căn cứ vi phạm các  quy định trong Luật thương mại, Bộ luật dân sự để chấm dứt hợp đồng, …

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế trước hạn bao gồm những nội dung gì?

Nội dung của mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế trước hạn bao gồm các nội dung như sau:

– Về hình thức: đảm bảo đầy đủ các thông tin về quốc hiệu, tiêu ngữ, ngày tháng năm và tên mẫu thông báo.

– Về nội dung:

+ Nêu căn cứ để viết thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế trước hết. Thông thường bao gồm: căn cứ theo quy định của pháp luật tại điều, khoản, điểm nào của luật nào; căn cứ theo hợp đồng kinh tế đã ký kết.

+ Ghi chính xác, chi tiết và cụ thể thông tin của đối tác tham gia ký kết hợp đồng mà bạn muốn thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế trước hạn, bao gồm tên tổ chức với chủ thể là tổ chức /họ tên cá nhân với chủ thể là cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, số fax, mã số thuế, đại diện theo pháp luật, …

+ Lý do viết thông báo chấm dứt đồng kinh tế trước hạn. Lý do đưa ra phải đảm bảo việc chấm dứt hợp đồng kinh tế trước hạn của bạn đúng quy định của pháp luật và thỏa thuận mà hai bên đã kí kết trong hợp đồng kinh tế trước đó đã ký kết.

+ Yêu cầu phối hợp thực hiện các công việc nhằm hoàn tất thủ tục chấm dứt Hợp đồng ,….

+ Chữ ký và họ tên của người lập thông báo, có thể kèm theo con dấu của doanh nghiệp.

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế trước thời hạn

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế trước thời hạn giữa các cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————–

………………, ngày … tháng … năm …

THÔNG BÁO

(V/v: Chấm dứt hợp đồng kinh tế số………..)

Kính gửi: Ông/bà………….…………………….…………………….……………

Ngày sinh : ………………………………………………….………….…………….…

CCCD/ CMND số : ……… Ngày cấp  …….  Nơi cấp………………………….………

Địa chỉ ĐKHK thường trú:  ………………………………………………….………….

Số điện thoại: ……………………………………………………………….…………

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………

Ngày sinh : ……………………………………………………………….………

CCCD/ CMND số : ……… Ngày cấp  …….  Nơi cấp  …………………………

Địa chỉ ĐKHK thường trú:  ………………………………………………….……

Số điện thoại: ……………………………………………………………….………

NỘI DUNG THÔNG BÁO:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….………….…………………………………………………………………………………………………….………….…

Vì những lý do trên, tôi gửi thông báo này về việc Chấm dứt hợp đồng số …………. để ông/bà biết và thực hiện đúng nội dung trong Hợp đồng đã ký ngày …/…/…. và các quy định của pháp luật.

Trân trọng !

Người lập thông báo

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế trước thời hạn giữa các tổ chức

TÊN CÔNG TY

Số:…./TB

Xem thêm: Đánh giá cụ thể về 3 mẫu giày MLB NY thể thao nổi tiếng hiện nay

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

………………, ngày … tháng … năm …

THÔNG BÁO

(V/v: Chấm dứt hợp đồng kinh tế số………..)

Kính gửi: Công ty………….……………………. …………………….………………

Mã số thuế : ……………………………………………………………….………….

Địa chỉ:  ………………………………………………….………….…………….……

Số điện thoại: ……………………………………………………………….………….…

Fax: ……………………………………………… Email: …………………………..……

Đại diện: ………….……………………. …………………….…………………….

Chức vụ: ………….……………………. …………………….…………………….

NỘI DUNG THÔNG BÁO:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….………….…………………………………………………………………………………………………….………….…

Vì những lý do trên, Chúng tôi gửi thông báo này về việc Chấm dứt hợp đồng số …………. để Công ty biết và thực hiện đúng nội dung trong Hợp đồng đã ký ngày …/…/…. và các quy định của pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, đóng dấu)

5. Câu hỏi thường gặp

Nội dung của mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế trước hạn hiện nay phải đầy đủ các nội dung nào?

– Về hình thức bao gồm: thông tin về quốc hiệu, tiêu ngữ, ngày tháng năm và tên mẫu thông báo. Tên mẫu thông báo cần phải đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin về việc chấm dứt hợp đồng kinh tế và bao quát được nội dung chính của mẫu thông báo này.

– Về nội dung:

+ Cần ghi chính xác, chi tiết và cụ thể thông tin về họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, mã số thuế, đại diện theo pháp luật, … của công ty nơi nhận thông chấm dứt hợp đồng kinh tế của bạn.

+ Các căn cứ để viết thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế như: Căn cứ theo hợp đồng kinh tế đã ký kết; căn cứ theo quy định của pháp luật tại điều, khoản, điểm nào của luật nào.

+ Lý do viết thông báo chấm dứt đồng kinh tế. Đây là phần rất quan trọng để đánh giá về việc chấm dứt hợp đồng kinh tế của bạn có đảm bảo đúng quy định của pháp luật và thỏa thuận mà hai bên đã kí kết trong hợp đồng kinh tế trước đó đã ký kết hay không.

+ Phần thông tin đề cập đến việc mong muốn của phía muốn chấm dứt hợp đồng như: Bên A yêu cầu bên B phải phối hợp thực hiện về các công việc sau để giải quyết toàn bộ các hậu quả pháp lý khi chấm dứt hợp đồng kinh tế,….

Hậu quả pháp lý của việc chấm dứt hợp đồng kinh tế trước hạn?

+ Hợp động sẽ chấm dứt ngay khi phía công ty nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế của bên muốn chấm dứt gửi đến.

+ Các bên trong hợp đồng vẫn phải đảm bảo tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ trừ các thỏa thuận về bồi thường thiệt hại, giải quyết tranh chấp và các vấn đề về phạt khi vi phạm trong điều khoản mà hai bên đã ký kết.

+ Bên đã thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ theo hợp đồng kinh tế đã ký kết trước đó thì có quyền yêu cầu bên kia thanh toán phần nghĩa vụ đã thực hiện của mình.

+ Bên bị thiệt hại do hành vi vi phạm hợp đồng của bên kia sẽ được bồi thường theo đúng nội dung thỏa thuận của hợp đồng đã ký và quy định của pháp luật hiện hành.

Trường hợp bên sử dụng dịch vụ chấm dứt hợp đồng dịch vụ?

Trường hợp việc tiếp tục thực hiện công việc không có lợi cho bên sử dụng dịch vụ thì bên sử dụng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nhưng phải báo cho bên cung ưng dịch vụ biết trước một thời gian hợp lý; Bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền công theo phần dịch vụ mà bên cung ứng dịch vụ đã thực hiện và bồi thường thiệt hại.

Trường hợp bên cung ứng dịch vụ chấm dứt hợp đồng dịch vụ?

Trường hợp bên sử dụng dịch vụ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên cung ứng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Ngoài ra, hai bên có thể có thỏa thuận các trường hợp khác mà bên cung ứng dịch vụ/bên sử dụng dịch vụ có quyền chấm dứt hợp đồng.

Trên đây là nội dung mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế trước thời hạn. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc của Quý bạn đọc về Chấm dứt hợp đồng kinh tế trước thời hạn. Xem thêm bài viết của chúng tôi tại đây. Trân trọng !

Công ty Luật ACC tự hào là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề liên quan đến pháp lý, tư vấn pháp luật, thủ tục giấy tờ cho khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp trên Toàn quốc với hệ thống văn phòng tại các thành phố lớn và đội ngũ cộng tác viên trên tất cả các tỉnh thành: Hà Nội, TP. HCM, Bình Dương, TP. Cần Thơ, TP. Đà Nẵng và Đồng Nai. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Tư vấn: 1900.3330

Zalo: 084.696.7979

Fanpage: : ACC Group – Đồng Hành Pháp Lý Cùng Bạn

Xem thêm: ambiguity là gì

Mail: [email protected]