paint the town red là gì

Kính xin chào quí vị thính fake. Xin mời mọc khách hàng theo đòi dõi bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài xích số 39 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, tự Hằng Tâm và Brandon phụ trách móc.

The two idioms we’re learning today are DRESS TO THE NINES and PAINT THE TOWN RED.

Bạn đang xem: paint the town red là gì

Trong bài học kinh nghiệm thời điểm hôm nay, nhì trở thành ngữ tao học tập là DRESS TO THE NINES và PAINT THE TOWN RED.

Mai Lan and Mike are invited to tát a graduation ceremony. Mike’s friend Bart has just completed his college curriculum and he’s going to tát receive his degree at the ceremony next month. He’s really excited and of course his family is very proud of him. Four years of hard work have gone by; now he’s ready for the next phase of his life.

Mai Lan và Mike được mời mọc dự một lễ mãn khóa phân phát vày. Quý khách hàng của Mike, Bart, một vừa hai phải học tập xong xuôi lịch trình ĐH, anh chuẩn bị lãnh vày trong mùa lễ đảm bảo chất lượng nghiệp vô mon cho tới. Anh vui sướng lắm và đương nhiên mái ấm gia đình anh hãnh diện về anh. Bốn năm học tập cần mẫn vẫn trải qua ; giờ đây anh sẵn sàng bước qua chuyện một quãng đời mới mẻ.

MIKE: Mai Lan, remember Bart mentioning his graduation next month? I just received his invitation to tát his graduation ceremony. Let’s plan to tát go.

Mai Lan, cô sở hữu ghi nhớ Bart nói tới lễ đảm bảo chất lượng nghiệp của anh ấy vô mon cho tới ko ? Tôi mới mẻ sẽ có được thư mời mọc dự lễ. Chúng tao bố trí nhằm chuồn nhé.

MAI LAN: How can we pass this up? Bart’s so sánh happy and we’re happy for him, too. Besides, this is the first graduation ceremony I’m going to tát attend. I’m really looking forward to tát it.

Làm sao tất cả chúng ta hoàn toàn có thể vứt được những lúc này ? Bart đang được vui sướng lắm và tất cả chúng ta cũng mừng mang đến anh. Trong khi, đấy là lễ đảm bảo chất lượng nghiệp thứ nhất tôi được tham gia. Tôi đang được ao ước chuồn lắm.

MIKE: I’m glad. The ceremony will take place at the Constitution Hall. This hall is so sánh beautiful; it can hold thousands of people. Just being there is a good feeling, seeing a good friend graduating from college is even better. What fun time we’ll have!

Tôi vui sướng vượt lên trên. Lễ này sẽ tiến hành tổ chức triển khai bên trên Hội Trường Hiến Pháp. Phòng hội này rất đẹp lắm và hoàn toàn có thể chứa chấp vài ba ngàn con người. Chỉ xuất hiện ở này là mến rồi ; thấy các bạn bản thân đảm bảo chất lượng nghiệp ĐH lại vui sướng nữa. Mình tiếp tục vui sướng lắm !

MAI LAN: Oh! I’m sure. Mike, how are we getting there? Shall we drive or take the bus?

Ồ. Tôi chắc chắn là thế. Mike, bản thân tiếp cận đấy vày gì ? Lái xe pháo hay phải đi xe buýt ?

MIKE: Well, the parking garage is a bit far from there, taking the bus is not practical. Let mạ think… We might have to tát take a xe taxi.

Ờ, vị trí đậu xe pháo khá xa vời, chuồn xe buýt thì ko thực tiễn ! Để tôi xem… Chúng tao có lẽ rằng cần lấy xe taxi cho tới ê.

MAI LAN: Why is taking the bus not practical, Mike? A xe taxi ride will cost quite a bit!

Tại sao chuồn xe buýt lại ko thực tiễn, Mike ? Đi xe taxi khá tốn đấy nhé.

MIKE: Mai Lan, we try to tát economize whenever possible but on a special occasion lượt thích this, we’ll spend some. After the ceremony we’re invited to tát a các buổi party, we need to tát dress nicely.

Mai Lan, bản thân cố tiết kiệm ngân sách Khi tiết kiệm ngân sách được tuy nhiên vô khi đặc biệt quan trọng như những lúc này, tôi cũng tiêu xài một ít. Sau sự kiện, tất cả chúng ta được mời mọc dự tiệc, tao cần thiết khoác mang đến rất đẹp.

MAI LAN: That sounds fun. We’ll dress up, I’ll wear high-heeled shoes. For sure, it’s not comfortable to tát walk to tát the bus stop, then from the bus stop to tát the Constitution Hall. Now, I know why you said it was not practical!

Nghe vui sướng vượt lên trên. Mình khoác diện rất đẹp. Tôi chuồn giầy gót cao. Chắc chắn rồi, quốc bộ cho tới vị trí xe buýt đậu, rồi kể từ bến bus cho tới Hội Trường Hiến Pháp sẽ không còn tự do thoải mái. Bây giờ tôi hiểu vì sao anh rằng là ko thực tiễn.

MIKE: Mai Lan we’re going to tát dress to tát the nines! Have you ever heard this expression?

Mai Lan, tất cả chúng ta tiếp tục “dress to tát the nines”. Dress D-R-E-S-S to tát the nines
N-I-N-E-S. Cô sở hữu nghe trở thành ngữ này khi nào ko ?

MAI LAN: No. What does that mean?

Chưa. Thành ngữ này còn có nghĩa gì thế ?

Xem thêm: assorted là gì

MIKE: Dress to tát the nines means dress up very well. We’ll dress to tát the nines. I’ll wear my new suit, what will you wear?

Dress to tát the nines Tức là khoác thiệt diện. Chúng tao tiếp tục dress to tát the nines. Tôi tiếp tục khoác cỗ complet mới mẻ. Cô tiếp tục khoác gì ?

MAI LAN: I think I’ll wear a long Black skirt and my new pink lace blouse. I don’t think you’ve seen this phối. I’ll model for you before we go.

Tôi nghĩ về tôi tiếp tục khoác váy đen giòn nhiều năm và áo ren hồng mới mẻ. Anh ko thấy cỗ này. Tôi tiếp tục khoác demo anh coi trước lúc tao chuồn.

MIKE: That sounds so sánh pretty! I think you look pretty in any style, but dressing up makes us look indeed better.

Nghe rất đẹp rồi. Tôi nghĩ về là cô khoác gì coi cũng xinh rất đẹp tuy nhiên khoác diện thì tao coi cũng bảnh rộng lớn.

MAI LAN: But Mike, on second thought, I might look too dressy for this occasion.

Nhưng Mike, nghĩ về lại, tôi e rằng tôi khoác vượt lên trên diện trong mùa này.

MIKE: Definitely not. Right after the ceremony we’re invited to tát a dancing-hall. Bart’s family will provide dinner and we’ll dance to tát the music by a popular band! You won’t be overdressed!

Chắc chắn ko. Ngay sau sự kiện, tất cả chúng ta được mời mọc cho tới một chống nhảy . mái ấm Bart mời mọc ăn cơm trắng tối, tiếp sau đó sở hữu dạ vũ với 1 ban nhạc khét tiếng. Cô ko khoác diện vượt lên trên đâu !

MAI LAN: Wow. How special! I’m so sánh excited.

Ồ. điều đặc biệt vượt lên trên, tôi vui sướng vượt lên trên.

MIKE: We’ll paint the town red!

Chúng tao tiếp tục paint the town red !

MAI LAN: What, Mike? This is new to tát mạ, too.

Sao, Mike ? Đây cũng chính là trở thành ngữ mới mẻ với tôi

MIKE: Paint P-A-I-N-T the town T-O-W-N red R-E-D means go out to tát celebrate, to tát have a good time, even to tát get drunk!

Paint P-A-I-N-T the town T-O-W-N red R-E-D Tức là ra đi ngoài nhằm vui sướng đùa, sở hữu Khi say sưa nữa !

MAI LAN: We’ll have a good time. We’re excited and you say “paint the town red” to tát stress the celebration. In reality, we won’t get drunk, OK?

Chúng tao tiếp tục vui sướng lắm. Ta hào hứng và anh ham muốn nhấn mạnh vấn đề khi vui sướng, chứ thực rời khỏi, bản thân ko tợp rượu say sưa nhé !

MIKE: Don’t worry, Mai Lan. First, we’ll dress to tát the nines. Then we’ll take a xe taxi to tát get to tát the ceremony. Afterwards, we’ll go to tát the khiêu vũ hall, there, we’ll be treated to tát a khiêu vũ dinner. We’ll drink some but won’t get drunk. How about that?

Đừng lo lắng, Mai Lan. Trước tiên tao khoác mang đến rất đẹp, rồi tao lấy xe taxi cho tới điểm thực hiện lễ đảm bảo chất lượng nghiệp.Sau ê tao tiếp cận quán ăn tiệc nhảy, tao được mời mọc bữa tối dạ vũ. Chúng tao tiếp tục tợp rượu tuy nhiên sẽ không còn say. Được ko ?

Xem thêm: held up là gì

MAI LAN: Oh, Mike. That sounds wonderful.

Ồ, Mike. Nghe thiệt tuyệt.

Hôm ni tất cả chúng ta một vừa hai phải học tập nhì trở thành ngữ : DRESS TO THE NINES tức là ĂN MẶC BẢNH BAO và PAINT THE TOWN RED tức là RA NGOÀI VUI CHƠI. Hằng Tâm và Brandon van nài hứa gập lại quí vị vô bài học kinh nghiệm cho tới.