perceived là gì

Bạn đang xem: perceived là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to perceive
Phân kể từ hiện nay tại perceiving
Phân kể từ quá khứ perceived
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại perceive perceive hoặc perceivest¹ perceives hoặc perceiveth¹ perceive perceive perceive
Quá khứ perceived perceived hoặc perceivedst¹ perceived perceived perceived perceived
Tương lai will/shall² perceive will/shall perceive hoặc wilt/shalt¹ perceive will/shall perceive will/shall perceive will/shall perceive will/shall perceive
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại perceive perceive hoặc perceivest¹ perceive perceive perceive perceive
Quá khứ perceived perceived perceived perceived perceived perceived
Tương lai were to perceive hoặc should perceive were to perceive hoặc should perceive were to perceive hoặc should perceive were to perceive hoặc should perceive were to perceive hoặc should perceive were to perceive hoặc should perceive
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại perceive let’s perceive perceive
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: med là gì