persist là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to persist
Phân kể từ hiện tại tại persisting
Phân kể từ vượt lên trên khứ persisted
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại persist persist hoặc persistest¹ persists hoặc persisteth¹ persist persist persist
Quá khứ persisted persisted hoặc persistedst¹ persisted persisted persisted persisted
Tương lai will/shall² persist will/shall persist hoặc wilt/shalt¹ persist will/shall persist will/shall persist will/shall persist will/shall persist
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại persist persist hoặc persistest¹ persist persist persist persist
Quá khứ persisted persisted persisted persisted persisted persisted
Tương lai were to persist hoặc should persist were to persist hoặc should persist were to persist hoặc should persist were to persist hoặc should persist were to persist hoặc should persist were to persist hoặc should persist
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại persist let’s persist persist
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.