preferences là gì

/'prefərəns/

Thông dụng

Danh từ

Sở thích; sự mến rộng lớn, sự ưa rộng lớn, hành vi ưa thích
Cái được ưa mến hơn
Sự ưu tiên, sự ưu tiên; quyền ưu tiên (trả nợ...)
preference share
cổ phần ưu tiên
(thương nghiệp) sự ưu đãi, sự dành riêng ưu tiên (cho ai, một nước này... nhập sản phẩm hoá với nút thuế nhẹ nhõm...)
in preference vĩ đại somebody/something
hơn là ai/cái gì

Chuyên ngành

Giao thông & vận tải

sự ưu đãi

Toán & tin cẩn

sở thích

Giải mến VN: Ý nói đến những sở trường về skin hoặc tác dụng của từng người tiêu dùng nhập một lịch trình.

call preference
sở mến gọi
sự mến hơn

Kinh tế

chế phỏng ưu đãi
người hoặc vật được ưa thích
quyền ưu tiên
sự ưu đãi
sự ưu thích

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
alternative , choice , cup of tea * , desire , druthers , election , favorite , flash * , groove , inclination , option , partiality , pick , predilection , prepossession , propensity , say , say so sánh , selection , top , weakness , advancement , advantage , elevation , favoritism , first place , precedence , preferment , prelation , pride of place , priority , promotion , upgrading , partialness , appetite , fondness , relish , antecedence , bias , cup of tea , discrimination , lượt thích , predisposition , prejudice , want , wish

Từ ngược nghĩa

Bạn đang xem: preferences là gì

Xem thêm: ick là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ