prescribed là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to prescribe
Phân kể từ hiện tại tại prescribing
Phân kể từ vượt lên trước khứ prescribed
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại prescribe prescribe hoặc prescribest¹ prescribes hoặc prescribeth¹ prescribe prescribe prescribe
Quá khứ prescribed prescribed hoặc prescribedst¹ prescribed prescribed prescribed prescribed
Tương lai will/shall² prescribe will/shall prescribe hoặc wilt/shalt¹ prescribe will/shall prescribe will/shall prescribe will/shall prescribe will/shall prescribe
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại prescribe prescribe hoặc prescribest¹ prescribe prescribe prescribe prescribe
Quá khứ prescribed prescribed prescribed prescribed prescribed prescribed
Tương lai were to prescribe hoặc should prescribe were to prescribe hoặc should prescribe were to prescribe hoặc should prescribe were to prescribe hoặc should prescribe were to prescribe hoặc should prescribe were to prescribe hoặc should prescribe
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại prescribe let’s prescribe prescribe
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.