promise là gì

BrE/ˈprɒmɪs/
NAmE/'prɑ:mɪs/

Hình Thái Từ

  • V-ing: promising
  • V-ed: promised
  • PP: promised

Thông dụng

Danh từ

Lời hứa, điều hứa, điều hứa hẹn ước; sự hứa hẹn
to keep vĩ đại one's promise
giữ câu nói. hứa
to break one's promise
không lưu giữ lời hứa hẹn, bội ước
promise of marriage
sự hứa hôn
empty promise
lời hứa hão, lời hứa hẹn suông
(nghĩa bóng) triển vọng, hứa hứa hẹn (cái gì tiếp tục xẩy ra..)
a young man of promise
một thanh niên sở hữu triển vọng
Hứa hứa hẹn (sự thành công xuất sắc, thành quả chất lượng tốt vô tương lai)
a scholarship for young musicians of promise
một học tập bổng mang lại những nhạc sĩ con trẻ sở hữu triển vọng

Ngoại động từ

Hứa, hứa hẹn ước
to promise someone something; vĩ đại promise something vĩ đại someone
hứa hứa hẹn ai việc gì
this year promises good crops
năm ni hứa hứa hẹn được mùa
Hứa hứa hẹn (cái gì tiếp tục xẩy ra..)
Làm mang lại hy vọng; báo hiệu, báo trước
the clouds promise rain
mây nhiều báo hiệu trời mưa
(thông tục) đáp ứng, cam đoan
I promise you, it will not be so sánh easy
tôi cam kết với anh, chuyện ấy sẽ không còn dễ dàng thế đâu

Cấu trúc từ

a lick and a promise
(thông tục) sự thực hiện qua loa quít, thực hiện cẩu thả (để lấp liếm)
the promised land
miền khu đất hứa (trong (kinh thánh))
Chốn thiên bầu, điểm cực kỳ lạc
to promise oneself something
tự giành cho bản thân vô sau này vật gì (điều yêu thích...)
to promise well
có triển vọng tốt
I (can) promise you
(thông tục) tôi cam kết với anh
promise (somebody) the earth/moon
(thông tục) hứa hão, hứa nhăng, hứa cuội
Thuộc về câu nói. hứa

Chuyên ngành

Xây dựng

hứa

Kinh tế

sự hứa hẹn

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
affiance , affirmation , agreement , asseveration , assurance , avowal , betrothal , bond , commitment , compact , consent , contract , covenant , earnest , engagement , espousal , guarantee , insurance , marriage , oath , obligation , pact , parole , pawn , pledge , plight , profession , promissory note , sacred word , security , stipulation , swear , swearing , token , troth , undertaking , vow , warrant , warranty , word , word of honor , ability , aptitude , capability , capacity , encouragement , flair , good omen , outlook , potential , talent , guaranty , solemn word , iou , mutuality , quid pro quo , reciprocity , recognizance
verb
accede , affiance , affirm , agree , answer for , assent , asservate , assure , bargain , betroth , bind , commit , compact , consent , contract , covenant , cross heart , declare , engage , ensure , espouse , guarantee , hock * , insure , live up vĩ đại , mortgage , obligate , pass , pawn * , pledge , plight , profess , say so sánh , secure , stipulate , string along * , subscribe , swear , swear on bible , swear up and down , take an oath , undertake , underwrite , vouch , vow , warrant , augur , bespeak , betoken , bode , denote , encourage , forebode , foreshadow , foretoken , give hope , hint , hold out hope , hold probability , indicate , lead vĩ đại expect , lượt thích , look , omen , portend , presage , seem likely , show signs of , suggest , ability , assurance , band , commitment , declaration , grant , oath , obligation , outlook , pawn , potential , redeem , troth , warranty , word

Từ trái khoáy nghĩa