reading đọc tiếng anh là gì

reading

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: reading đọc tiếng anh là gì

UK/ˈriː.dɪŋ/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ˈriː.dɪŋ/

  • /r/ as in run
  • // as in sheep
  • /d/ as in day
  • /ɪ/ as in ship
  • /ŋ/ as in sing
  • /r/ as in run
  • // as in sheep
  • /d/ as in day
  • /ɪ/ as in ship
  • /ŋ/ as in sing