reconcile là gì

Bạn đang xem: reconcile là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to reconcile
Phân kể từ hiện tại tại reconciling
Phân kể từ quá khứ reconciled
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại reconcile reconcile hoặc reconcilest¹ reconciles hoặc reconcileth¹ reconcile reconcile reconcile
Quá khứ reconciled reconciled hoặc reconciledst¹ reconciled reconciled reconciled reconciled
Tương lai will/shall² reconcile will/shall reconcile hoặc wilt/shalt¹ reconcile will/shall reconcile will/shall reconcile will/shall reconcile will/shall reconcile
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại reconcile reconcile hoặc reconcilest¹ reconcile reconcile reconcile reconcile
Quá khứ reconciled reconciled reconciled reconciled reconciled reconciled
Tương lai were to reconcile hoặc should reconcile were to reconcile hoặc should reconcile were to reconcile hoặc should reconcile were to reconcile hoặc should reconcile were to reconcile hoặc should reconcile were to reconcile hoặc should reconcile
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại reconcile let’s reconcile reconcile
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: diversify là gì