redeem là gì

Bạn đang xem: redeem là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to redeem
Phân kể từ hiện tại tại redeeming
Phân kể từ vượt lên trước khứ redeemed
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại redeem redeem hoặc redeemest¹ redeems hoặc redeemeth¹ redeem redeem redeem
Quá khứ redeemed redeemed hoặc redeemedst¹ redeemed redeemed redeemed redeemed
Tương lai will/shall² redeem will/shall redeem hoặc wilt/shalt¹ redeem will/shall redeem will/shall redeem will/shall redeem will/shall redeem
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại redeem redeem hoặc redeemest¹ redeem redeem redeem redeem
Quá khứ redeemed redeemed redeemed redeemed redeemed redeemed
Tương lai were to redeem hoặc should redeem were to redeem hoặc should redeem were to redeem hoặc should redeem were to redeem hoặc should redeem were to redeem hoặc should redeem were to redeem hoặc should redeem
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại redeem let’s redeem redeem
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: may là gì