reject là gì

Bạn đang xem: reject là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to reject
Phân kể từ hiện tại tại rejecting
Phân kể từ vượt lên trước khứ rejected
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại reject reject hoặc rejectest¹ rejects hoặc rejecteth¹ reject reject reject
Quá khứ rejected rejected hoặc rejectedst¹ rejected rejected rejected rejected
Tương lai will/shall² reject will/shall reject hoặc wilt/shalt¹ reject will/shall reject will/shall reject will/shall reject will/shall reject
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại reject reject hoặc rejectest¹ reject reject reject reject
Quá khứ rejected rejected rejected rejected rejected rejected
Tương lai were to reject hoặc should reject were to reject hoặc should reject were to reject hoặc should reject were to reject hoặc should reject were to reject hoặc should reject were to reject hoặc should reject
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại reject let’s reject reject
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: take for là gì